ข้อกําหนดในการให้บริการของ Hitpay

วันที่มีผลบังคับใช้: ตุลาคม 2023

ส่วน A: ข้อกําหนดในการให้บริการทั่วไป

1. ทั่วไป 

 1. ข้อกําหนดในการให้บริการ ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ ("ข้อกําหนด") จัดทําโดย HitPay Payment Solutions Pte. Ltd. จํากัด รวมถึง บริษัท ย่อยแบรนด์บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทร่วม / แบรนด์ (เรียกรวมกันว่า "HitPay", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") และกําหนดข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานตามที่คุณสามารถโต้ตอบกับบริการที่ HitPay จัดหาให้เป็นครั้งคราวรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงบริการเกตเวย์การชําระเงินอีคอมเมิร์ซที่ HitPay จัดหาให้ บริการดังกล่าวให้บริการทางออนไลน์และ/หรือออฟไลน์หรือไม่ (เรียกรวมกันว่า "บริการ")
 2. แพ ลตฟอร์ม โดยการใช้บริการของเราซึ่งรวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (https://www.hitpayapp.com) และแอปพลิเคชันมือถืออินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันไลบรารีซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์) ที่จัดทําให้คุณเป็นครั้งคราวซึ่ง HitPay พัฒนาหรือเป็นเจ้าของซึ่งคุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา ("แพลตฟอร์ม" แพลตฟอร์ม") การดาวน์โหลดหรือติดตั้ง เข้าถึง เรียกดู หรือลงทะเบียนเพื่อใช้แพลตฟอร์มของเรา และการทําสําเนาชั่วคราวหรือโดยบังเอิญของแพลตฟอร์มของเราบนอุปกรณ์ที่คุณกําหนด คุณยืนยันสิ่งต่อไปนี้: (i) คุณได้อ่าน ทําความเข้าใจ และยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพัน (ii) คุณอนุญาตให้เราดําเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบของเราตามที่ระบุไว้ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ในข้อกําหนดเหล่านี้ (iii) คุณบรรลุนิติภาวะในเขตอํานาจศาลที่คุณอาศัยอยู่เพื่อทําสัญญาที่มีผลผูกพันกับเรา และ (iv) คุณมีอํานาจในการเข้าสู่ข้อกําหนดเหล่านี้เป็นการส่วนตัวและหากมีในนามของหน่วยงานใด ๆ ที่คุณดําเนินการในนาม 
 3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การให้บริการของเราและการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณมีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อกําหนดพร้อมกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณยังตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนหรือกฎการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เราอาจออกหรือให้บริการเป็นครั้งคราวซึ่งในขอบเขตที่ระบุว่าเป็นข้อบังคับในนโยบายดังกล่าวจะถูกรวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดเหล่านี้ (รวมกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และนโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบายบริษัท")) ในกรณีที่เราเป็นพันธมิตรกับพันธมิตรเพื่อให้บริการคุณจะต้องยอมรับนโยบายหรือข้อกําหนดใด ๆ ของพันธมิตรด้วย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณหากเราเรียนรู้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้หรือนโยบายของ บริษัท ใด ๆ

  หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้โปรดอย่าใช้แพลตฟอร์มของเรา

2. การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเหล่านี้

 1. การแก้ไขข้อกําหนด เราอาจแก้ไขข้อกําหนดเหล่านี้ (รวมถึงนโยบายของ บริษัท ใด ๆ ) ได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบข้อกําหนดเหล่านี้และนโยบายของ บริษัท ของเราเป็นประจําเนื่องจากมีผลผูกพันกับคุณ หากเราทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม เช่น การโพสต์คําชี้แจงบนแพลตฟอร์มของเรา หรือส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลถึงคุณ การที่คุณใช้แพลตฟอร์มต่อไปในหรือหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสําหรับการกระทําใด ๆ ข้างต้น หากคุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวของคุณคือการหยุดใช้แพลตฟอร์มของเรา

3. แพลตฟอร์มของเรา

 1. การแก้ไขแพลตฟอร์มของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติแพลตฟอร์ม (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม) ได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลบคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทํางานเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือหยุดสนับสนุนองค์ประกอบใด ๆ ของแพลตฟอร์มตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสําหรับการกระทําข้างต้น หากเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มในลักษณะที่ลดฟังก์ชันการทํางานลงอย่างมากเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ หากคุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวของคุณคือการหยุดใช้แพลตฟอร์ม การใช้แพลตฟอร์มต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 2. ไม่มีการรับประกัน เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหาใด ๆ ในนั้นจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้น คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการอัปเดตแพลตฟอร์มเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเมื่อการอัปเดตดังกล่าวพร้อมใช้งาน

4. การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา

 1. การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา คุณสามารถดาวน์โหลดติดตั้งและเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้ฟรี อย่างไรก็ตาม การกระทําหรือการใช้งานแพลตฟอร์มบางอย่างอาจส่งผลให้คุณมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
 2. ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มจะพร้อมใช้งานหรือไม่หยุดชะงัก อนุญาตให้เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้เป็นการชั่วคราว เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหากแพลตฟอร์มของเราไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือในช่วงเวลาใด ๆ คุณยอมรับว่าเราจะมีสิทธิ์เข้าถึงคลังภาพของโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อให้คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพไปยังแพลตฟอร์มได้
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ HitPay เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของเราจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HitPay โดยการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มของเราในลักษณะใด ๆ คุณยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและคุณยอมรับว่า HitPay อาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลจากและเกี่ยวกับคุณตามนโยบายดังกล่าว

  ในส่วนของผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากสหราชอาณาจักรข้อ 4.3A (การรวบรวมข้อมูล (สหราชอาณาจักร)) ต่อไปนี้จะใช้แทนและแทนที่ข้อ 4.3 (การรวบรวมข้อมูล) ข้างต้น
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล (สหราชอาณาจักร) ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลใด ๆ ที่ HitPay เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของเราจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HitPay 
 5. การสูญเสียข้อมูล คุณเข้าใจและยอมรับว่า HitPay อาจใช้เซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์มบนคลาวด์อื่น ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลของคุณ คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าอาจมีสถานการณ์ที่เราอาจไม่สามารถดึงข้อมูลใด ๆ ที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวหรือแพลตฟอร์มบนคลาวด์อื่น ๆ  
 6. การลบบัญชีของคุณ คุณสามารถลบบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มของเราได้ตลอดเวลาหากคุณได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันในการชําระเงินและสัญญาทั้งหมดของคุณ คุณรับทราบว่าการลบบัญชีของคุณอาจส่งผลให้มีการลบข้อมูล/ข้อมูลใดๆ (ตามความเหมาะสม) ที่จัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณอย่างถาวร แม้ว่าคุณจะลบบัญชีของคุณเราอาจมีเหตุผลทางกฎหมายหรือธุรกิจในการเก็บรักษาข้อมูล / ข้อมูลนี้บางส่วน (ตามความเหมาะสม) ในสถานที่ที่ปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเอง ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลนี้ (ถ้ามี) จะยังคงถูกจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 

5. บัญชีและความสัมพันธ์ของคุณ

 1. บัญชี คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ชักชวนรวบรวมหรือใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่น ในการตั้งค่าบัญชีกับเรา ("บัญชี") คุณตกลงที่จะให้ชื่อชื่อ บริษัท (ถ้ามี) หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลและตกลงที่จะอนุญาตให้เราติดต่อคุณผ่านที่อยู่อีเมลและ / หรือหมายเลขติดต่อดังกล่าวเพื่อช่วยในการตั้งค่าบัญชีของคุณ เป็นเงื่อนไขของการใช้บริการของคุณที่คุณให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวคุณและคุณรักษาและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวทันทีเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธระงับหรือยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณเมื่อค้นพบ (หรือสงสัยตามสมควร) ว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรานั้นไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือสมบูรณ์หรือละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้ 
 2. ใช้ ยกเว้นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนดคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณไม่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีของคุณและข้อมูลในบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถใช้บัญชีของบุคคลอื่นและคุณไม่สามารถให้ข้อมูลประจําตัวในการเข้าสู่ระบบที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีของคุณแก่บุคคลอื่นได้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต (หรือสงสัยว่ามีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต) เกี่ยวกับข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบหรือบัญชีของคุณหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ เราอาจช่วยคุณในการรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม แต่คุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียเนื่องจากข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบสูญหายหรือถูกขโมยข้อมูลบัญชีและการใช้งานหรือการแก้ไขบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าคุณจะแจ้งให้เราทราบถึงการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม 
 3. บริการของบุคคลที่สาม

  ก) HitPay เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามบางราย ("ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม") เพื่อให้บริการและฟังก์ชันบางอย่างที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงหมายเลขนิติบุคคลหมายเลขจดทะเบียน บริษัท รายละเอียดบัญชีธนาคารและรายละเอียดของธุรกิจของคุณ (ถ้ามี) เพื่อให้เราสามารถให้บริการคุณตกลงที่จะให้รายละเอียดดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การใช้งานผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ถือว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการแก้ไขใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นในแต่ละกรณีตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว คุณมีหน้าที่อ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดและนโยบายของผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ และตัดสินใจว่าจะดําเนินการต่อไปหรือไม่ เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทําหรือการละเว้นใด ๆ ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

  ข) ในส่วนของบริการชําระเงินข้ามพรมแดน HitPay ยังไม่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการยกเว้นในการให้บริการโอนเงินข้ามพรมแดนและให้บริการเหล่านี้ร่วมกับพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยกเว้น (แล้วแต่กรณี) โดยหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ ("MAS") หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและข้อบังคับของเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้อง

  ข้อ 5.4 ต่อไปนี้ (ความสัมพันธ์ของคุณกับพันธมิตรการชําระเงินในสิงคโปร์) และข้อ 5.5 (บทบาทของเราในฐานะผู้ให้บริการเกตเวย์) มีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากสิงคโปร์
 4. ความสัมพันธ์ของคุณกับพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ ตามข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในที่นี้เราเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามบางรายในสิงคโปร์ที่ให้บริการชําระเงินที่คุณใช้บนแพลตฟอร์มของเรา (" พันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์") รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงสิ่งต่อไปนี้ (ตามที่ HitPay อาจแก้ไขและ / หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว):

  ก) Stripe Payments Singapore Pte. Ltd. จํากัด และ/หรือบริษัทในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'Stripe')
  ข) GPay Network(s) Pte. Ltd. Ltd. จํากัด และ/หรือหน่วยงานในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'แกร็บ')
  ค)Shopback Financial Services Singapore Pte. Ltd จํากัด และ/หรือหน่วยงานในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'Shopback')
  d) Shopeepay Private Limited และ/หรือหน่วยงานในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'ShopeePay')
  จ) Beeconomic Singapore Pte. Ltd. จํากัด และ/หรือหน่วยงานในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'Fave') และ
  ฉ) Apaylater Financials Pte. Ltd. จํากัด และ/หรือบริษัทในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'Atome')

  เพื่อให้เราสามารถให้บริการคุณอาจต้องเปิดบัญชีกับพันธมิตรการชําระเงินในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องและยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการของพวกเขาพร้อมกับข้อกําหนดอื่น ๆ ของพันธมิตรการชําระเงินในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชีหรือในขณะที่รับบริการจากเราหรือพันธมิตรการชําระเงินในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการของพันธมิตรการชําระเงินในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนดของพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการเปิดบัญชี คุณจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือบริการได้

  การใช้บริการพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์เหล่านี้ถือเป็นการยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรการชําระเงินสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการแก้ไขใด ๆ ข้างต้นในแต่ละกรณีตามที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว คุณมีหน้าที่อ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดและนโยบายของพันธมิตรด้านการชําระเงินในสิงคโปร์เหล่านี้ และตัดสินใจว่าจะดําเนินการต่อไปหรือไม่
 5. บทบาทของเราในฐานะผู้ให้บริการเกตเวย์ ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของบริการเรามีเกตเวย์เพื่อเชื่อมต่อคุณกับแพลตฟอร์มของพันธมิตรการชําระเงินในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการประมวลผลการชําระเงินทั้งหมดดําเนินการโดยพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เรา และความรับผิดสําหรับบริการใดๆ ที่ดําเนินการโดยพันธมิตรการชําระเงินในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคุณและพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชี นอกจากนี้เรายังไม่ได้ให้คําแนะนําหรือการสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับแพลตฟอร์มพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์หรือการใช้บริการของพวกเขา

  ข้อ 5.6 ต่อไปนี้ (ความสัมพันธ์ของคุณกับ Stripe) และข้อ 5.7 (บทบาทของเราในฐานะผู้ให้บริการเกตเวย์) มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือสหราชอาณาจักร
 6. ความสัมพันธ์ของคุณกับ Stripe Stripe Payments Australia Pty Ltd, Stripe New Zealand Limited, Stripe Payments Europe Limited และ Stripe Payments UK Ltd (เรียกรวมกันว่า "Stripe") เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณต้องเปิดบัญชีกับ Stripe และยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการของ Stripe รวมถึงข้อกําหนดอื่นๆ ของ Stripe ในระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชีหรือในขณะที่รับบริการจากเราหรือ Stripe หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการของ Stripe หรือมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของ Stripe ในการเปิดบัญชี คุณจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือบริการได้ 
 7. บทบาทของเราในฐานะผู้ให้บริการเกตเวย์ ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของบริการเรามีเกตเวย์เพื่อเชื่อมต่อคุณกับแพลตฟอร์มการชําระเงินของ Stripe กิจกรรมการประมวลผลการชําระเงินทั้งหมดดําเนินการโดย Stripe ไม่ใช่เรา และความรับผิดต่อบริการใดๆ ที่ดําเนินการโดย Stripe เป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคุณและ Stripe แต่เพียงผู้เดียวในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชี เราไม่ได้ให้บริการประมวลผลการชําระเงินใด ๆ ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือสหราชอาณาจักร นอกจากนี้เรายังไม่ได้ให้คําแนะนําหรือการสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับ Stripe หรือการใช้บริการของพวกเขา

6. การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ 

 1. ความขยันเนื่องจาก กฎหมายอาจกําหนดให้เราดําเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้ากับคุณก่อนที่จะตั้งค่าบัญชีของคุณสําเร็จและอนุญาตให้คุณใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับคําขอทั้งหมดของเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุและรับรองตัวตนของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดระงับหรือ จํากัด การเข้าถึงบัญชีของคุณและแพลตฟอร์มหากเราไม่สามารถรับหรือยืนยันข้อมูลของคุณ
 2. การจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เราได้กําหนดนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CTF) ไว้ในภาคผนวกนี้โดยสังเขป ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณรับทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในหรือต่อแพลตฟอร์มเป็นของเรา ห้ามทําซ้ําแจกจ่ายเผยแพร่ซ้ําแสดงออกอากาศเชื่อมโยงหลายมิติส่งดัดแปลงดัดแปลงเพื่อสร้างงานลอกเลียนแบบหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในลักษณะใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ หรือเก็บไว้ในระบบดึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ("เครื่องหมายการค้า") ที่ใช้และแสดงในหรือผ่านแพลตฟอร์มเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของเราหรือบริษัทในเครือหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา ไม่มีสิ่งใดในแพลตฟอร์มที่ควรตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์โดยนัย estoppel หรือใบอนุญาตหรือสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงในหรือผ่านแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ชื่อ แบรนด์ และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจปรากฏร่วมกับแพลตฟอร์มของเรายังคงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและปรากฏเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนเท่านั้น

8. การพึ่งพาข้อมูล

 1. ไม่ต้องพึ่งพาข้อมูล เนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มของเราจัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคําแนะนําที่คุณควรพึ่งพา คุณต้องได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะดําเนินการหรือละเว้นจากการกระทําใด ๆ บนพื้นฐานของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเรา
 2. ความถูกต้องของเนื้อหา แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการอัปเดตข้อมูลบนแพลตฟอร์มของเรา แต่เราไม่รับรอง รับประกัน หรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน

9. การจํากัดความรับผิดของเรา

 1. ขีด จำกัด ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเราไม่รวมเงื่อนไขการรับประกันหรือการรับรองทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการรับประกันโดยนัยและ / หรือเงื่อนไขของความสามารถในการขายคุณภาพที่น่าพอใจความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะความถูกต้องความปลอดภัยการเข้าถึงความเพลิดเพลินที่เงียบสงบและการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่มีข้อมูลหรือคําแนะนําด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HitPay หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะสร้างการรับประกัน ในกรณีที่เราพบว่ามีความรับผิดต่อการละเมิดการรับประกันการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ โดยนัยโดยกฎหมายและเราไม่สามารถยกเว้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายความรับผิดของเราจะถูก จํากัด (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) ต่อการให้บริการซ้ํา (หากการละเมิดการรับประกันการรับประกันหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ) หรือการจัดหาสินค้าใหม่ (หากการละเมิดการรับประกันการรับประกันหรือเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดของ สินค้ารวมถึงซอฟต์แวร์)
 2. ข้อ ยก เว้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียรายได้หรือผลกําไรที่คาดหวังการสูญเสียค่าความนิยมต้นทุนและค่าใช้จ่ายระดับมืออาชีพการสูญเสียธุรกิจการสูญเสียข้อมูลความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์หรือการทํางานผิดพลาด) หรือการบาดเจ็บหรือความเสียหายโดยตรงโดยอ้อมเป็นผลสืบเนื่องพิเศษลงโทษหรือความเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับ:

  ก) การใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนแพลตฟอร์มของเรานอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากไวรัสการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจายหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจติดโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณเนื่องจากการใช้แพลตฟอร์มของเราหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ของคุณหรือบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับมัน

  ข) การปฏิบัติตามคําสั่งใด ๆ ที่ให้ไว้หรืออ้างว่าได้รับจากคุณเกี่ยวกับธุรกรรมที่ดําเนินการผ่านแพลตฟอร์ม ("ธุรกรรม") แม้ว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลที่รวมอยู่ในคําสั่งดังกล่าวอาจถูกบุกรุกหรือบกพร่องในระหว่างการส่งโดยมีเงื่อนไขว่าการประนีประนอมหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะไม่เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลที่เหมาะสมที่ได้รับคําสั่งดังกล่าว

  c) การใช้บัญชีของคุณและแพลตฟอร์มโดยบุคคลที่สามไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

  d) การโอนเงินของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ไม่ถูกต้องหรือผู้รับผิด

  จ) การชําระเงินที่ไม่ถูกต้องล่าช้าหรือมีข้อบกพร่องเนื่องจาก (หรือสนับสนุนโดย) ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

  f) การโจรกรรมหรือการสูญหายของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และ/หรืออุปกรณ์ของคุณที่อาจติดตั้งแพลตฟอร์ม

  g) การที่คุณไม่สามารถดําเนินการหรือทําธุรกรรมใด ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากการบํารุงรักษาระบบหรือการพังทลาย/ไม่มีความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายใด ๆ

  h) คุณถูกกีดกันจากการใช้แพลตฟอร์มอันเป็นผลมาจากการกระทําหรือการเฉยเมยใด ๆ โดยเรา และ

  i) ความล้มเหลวใด ๆ ของเราในการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ เหล่านี้หากความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นจากความล้มเหลวหรือการเข้าถึงเครื่องระบบประมวลผลข้อมูลหรือลิงค์การส่งข้อมูลหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ เช่นการกระทําของพระเจ้าสงครามหรือสงครามสงครามความวุ่นวายทางแพ่ง การจลาจลการปิดล้อมการคว่ําบาตรการก่อวินาศกรรมการนัดหยุดงานการปิดกั้นไฟไหม้น้ําท่วมการขาดแคลนวัสดุหรือแรงงานความล่าช้าที่ไม่คาดฝันในการส่งมอบจากผู้รับเหมาช่วงหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

  HITPAY จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์บริการหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่รวมอยู่ในเชื่อมโยงหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ
 3. การสูญเสียข้อมูล คุณเข้าใจว่าคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากเนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดจากหรือให้ไว้ผ่านแพลตฟอร์มของเรา เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่เข้าถึงโดยหรือจัดหาให้คุณผ่านแพลตฟอร์มของเรามีให้ "ตามที่เป็นอยู่" "มีข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามที่มีอยู่" ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต HitPay ตัวแทนและผู้ออกใบอนุญาตไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์ความเป็นปัจจุบันการไม่ละเมิดความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์หรือเครือข่าย คุณเข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงเอง คุณปล่อยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราจากความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายของข้อมูลระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

10. การอัปโหลดเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มของเรา 

 1. มาตรฐานและสิทธิ์ของเนื้อหาที่อัปโหลด เมื่อคุณใช้คุณสมบัติที่อนุญาตให้คุณอัปโหลดเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มของเรา หรือเพื่อติดต่อผู้ใช้รายอื่นของแพลตฟอร์มของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาที่กําหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา คุณรับรองและรับประกันอย่างเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านแพลตฟอร์มของเราเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา
 2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คุณรับรองและรับประกันอย่างเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านแพลตฟอร์มของเราจะไม่ละเมิดยักยอกหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและ / หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ 
 3. สงวนลิขสิทธิ์. เรามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์หรืออัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มของเราถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา
 4. ความถูกต้องของเนื้อหา เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามสําหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นของแพลตฟอร์มของเรา
 5. การลบเนื้อหา เรามีดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการลบเนื้อหาของคุณออกจากแพลตฟอร์มของเราซึ่งเนื้อหาของคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาที่กําหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเราหรือเนื้อหาของคุณถือว่าไม่เหมาะสมสําหรับแพลตฟอร์มของเรา เราจะไม่รับผิดต่อคุณไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามหากเราเลือกที่จะลบเนื้อหาของคุณออกจากแพลตฟอร์มของเรา 

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

การชดใช้ค่าเสียหาย โดยการใช้แพลตฟอร์มของเราคุณตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขและรับรองว่าคุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราจากการเรียกร้องหนี้สินต้นทุนค่าใช้จ่ายความเสียหายและความสูญเสียใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการสูญเสียโดยตรงโดยอ้อมเป็นผลสืบเนื่องการสูญเสียผลกําไรการสูญเสียค่าความนิยมการสูญเสียธุรกิจการสูญเสียข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและวิชาชีพอื่น ๆ ) ที่เราได้รับเนื่องจาก (ก) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่เกิดจากการใช้งานของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (ข) การละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และ/หรือ (ค) การละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้ของคุณ 

12. ไวรัส

 1. สถานะของแพลตฟอร์ม เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของเราจะปลอดภัยหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือไวรัส เราจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระผูกพันในการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของแพลตฟอร์ม เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มจะทํางานบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ
 2. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการป้องกันตนเอง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มของคุณเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง
 3. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการปกป้องผู้อื่น คุณต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราในทางที่ผิดโดยจงใจแนะนําไวรัสโทรจันเวิร์มลอจิกบอมบ์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายและ / หรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บแพลตฟอร์มของเราหรือเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของเรา คุณต้องไม่โจมตีแพลตฟอร์มของเราผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย โดยการละเมิดข้อกําหนดนี้คุณอาจกระทําความผิดภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ เราจะไม่ลังเลที่จะรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเราจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยการเปิดเผยตัวตนของคุณต่อพวกเขา ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์ของคุณในการใช้แพลตฟอร์มของเราจะสิ้นสุดลงทันที

ส่วน B: ข้อกําหนดในการให้บริการ API

13. ข้อกําหนดในการให้บริการ API

 1. ข้อกําหนดในการให้บริการของ API อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (พร้อมกับการอัปเดตการอัปเกรดการแก้ไขและ / หรือแพตช์) (" API") ให้บริการและเป็นเจ้าของโดย HitPay สําหรับ วัตถุประสงค์ของส่วน B (ข้อกําหนดในการให้บริการของ API) นี้ "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงบุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับการเข้าถึงหรือใช้ API จากเรา หรือกําลังเข้าถึงและ/หรือใช้ API
 2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ API มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มและใช้เนื้อหาในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของคุณตามวัตถุประสงค์การใช้งานเนื้อหาดังกล่าวตามที่ประกาศไว้ตามที่แจ้งให้เราทราบเมื่อคุณสมัครเพื่อรับ API ("วัตถุประสงค์ในการใช้งาน") โดยการเข้าถึงและ/หรือใช้ API คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในส่วน B (ข้อกําหนดในการให้บริการของ API) นี้ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดเหล่านี้คุณต้องหยุดการเข้าถึงและ / หรือใช้ API ลบ API ออกจากระบบของคุณอย่างสมบูรณ์และไม่เก็บสําเนา API ใด ๆ
 3. ความยินยอมของผู้ใช้ โดยการเข้าถึงและ/หรือใช้ API คุณยินยอมให้ HitPay เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับใช้ ตัวแทน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วงเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลของคุณ (ตามความเหมาะสม) เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ API แก่คุณ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามความเหมาะสม) ของเรามีการระบุไว้เพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HitPay คุณสามารถติดต่อ support@hit-pay.com

  ในส่วนของผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากสหราชอาณาจักรข้อ 13.3A (ข้อมูลส่วนบุคคล (สหราชอาณาจักร)) ต่อไปนี้จะใช้แทนและแทนที่ข้อ 13.3 (ความยินยอมของผู้ใช้) ข้างต้น 
 4. ข้อมูลส่วนบุคคล (สหราชอาณาจักร) ในการเชื่อมต่อกับการเข้าถึงและ / หรือการใช้ API ของคุณ HitPay อาจรวบรวมใช้เปิดเผยและ / หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 5. ข้อกําหนดที่ควบคุมการเข้าถึงของบุคคลที่สาม หากผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามถูกรวมเข้ากับหรือเป็นส่วนประกอบของ API การเข้าถึงและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของผู้ขายบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง และคุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในการเข้าถึงและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้
 6. ข้อกําหนดว่าด้วยการแก้ไข ข้อกําหนดเหล่านี้จะควบคุมการอัปเดต การอัปเกรด การแก้ไข และ/หรือแพตช์ใดๆ ที่เราจัดหาให้ซึ่งแทนที่และ/หรือเสริม API เว้นแต่การอัปเดต การอัปเกรด การดัดแปลง และ/หรือแพตช์ดังกล่าวจะมาพร้อมกับข้อกําหนดการใช้งานแยกต่างหากในกรณีนี้ ข้อกําหนดเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้
 7. การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวและจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณใช้หรือเข้าถึง API หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและผูกพันตาม API นั้น
 8. ความถูกต้องของข้อมูลของคุณ คุณรับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อรับ API จากเรานั้นถูกต้องและสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่คุณเข้าถึงและ / หรือใช้ API

14. การปฏิเสธความรับผิดและการยกเว้นการรับประกัน

 1. ข้อจํากัดความรับผิดชอบและการยกเว้นการรับประกัน ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต API มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ นอกเหนือจากการรับประกันการรับประกันหรือเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดและเราไม่สามารถยกเว้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งและโดยนัยทั้งหมดรวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องความสามารถในการขายความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาดความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการทํางานของ API เราไม่รับประกัน เป็นตัวแทน หรือรับประกันเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การเข้าถึง คุณภาพ การทํางาน ฟังก์ชันการทํางาน หรือประโยชน์ของส่วนใดส่วนหนึ่งของ API เราไม่รับประกันว่า API จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะพร้อมใช้งานจะทํางานในลักษณะที่ไม่หยุดชะงัก หรือจะปราศจากไวรัสเวิร์มข้อบกพร่องม้าโทรจันมัลแวร์หรือรายการใด ๆ ที่มีลักษณะทําลายล้าง เราไม่รับประกันว่า API จะทํางานหรือทํางานบนหรือกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบปฏิบัติการใด ๆ การใช้ API ของคุณเป็นไปโดยสมัครใจและเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความรับผิด ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นผ่านหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ API แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เราพบว่ามีความรับผิดต่อการละเมิดการรับประกันการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ โดยนัยโดยกฎหมายและเราไม่สามารถยกเว้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายความรับผิดของเราจะถูก จํากัด (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต)

  ข้อ 14.2 ต่อไปนี้ (การยกเว้นการรับประกันตามกฎหมาย (นิวซีแลนด์)) มีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากนิวซีแลนด์
 2. การยกเว้นการรับประกันตามกฎหมาย (นิวซีแลนด์) หากคุณอยู่ในการค้าและกําลังซื้อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจการค้ําประกันภายใต้พระราชบัญญัติการรับประกันผู้บริโภคปี 1993 ของนิวซีแลนด์และมาตรา 9, 12A, 13 และ 14 (1) ของพระราชบัญญัติการค้าที่เป็นธรรม 1986 ของนิวซีแลนด์จะไม่มีผลบังคับใช้

  ข้อ 14.3 ต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้บริโภคตามความหมายของพระราชบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภค 2010 ของออสเตรเลีย ("กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย")
 3. การใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย ในขอบเขตที่คุณได้รับสินค้าหรือบริการจากเราในฐานะผู้บริโภคภายใต้ความหมายของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียคุณมีสิทธิ์และการเยียวยาบางอย่าง (รวมถึงสิทธิ์การรับประกันของผู้บริโภค) ที่ไม่สามารถยกเว้น จํากัด หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียอนุญาตให้เราจํากัดความรับผิดของเราความรับผิดของเราจะถูก จํากัด ไว้ที่: (ก) ในกรณีของบริการการจัดหาบริการอีกครั้งหรือการชําระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง และ (ข) ในกรณีของสินค้าการเปลี่ยนสินค้าการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่าหรือการซ่อมแซมสินค้าหรือการชําระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่าหรือการซ่อมแซมสินค้า

15. ไม่มีการสนับสนุน

ไม่มีการสนับสนุน คุณยอมรับว่าเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการบํารุงรักษาการสนับสนุนและ / หรือบริการอื่น ๆ (รวมถึงเอกสารการแก้ไขข้อผิดพลาดการอัปเดตการอัพเกรดการแก้ไขข้อบกพร่องและ / หรือการปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้องกับ API อย่างไรก็ตามหากมีการอัปเดตการอัปเกรดการแก้ไขและ / หรือแพตช์ใด ๆ จากเราคุณจะต้องติดตั้งการอัปเดตการอัปเกรดการแก้ไขและ / หรือแพตช์ดังกล่าวเพื่อให้การติดตั้ง API ของคุณอัปเดตเป็นรุ่นล่าสุด

16. ใบอนุญาต

 1. เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้รับ ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้เราให้สิทธิ์การใช้งานแบบจํากัดปลอดค่าลิขสิทธิ์ไม่ผูกขาดส่วนบุคคลเพิกถอนไม่ได้ให้อนุญาตช่วงและไม่สามารถถ่ายโอนได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 2. ข้อจํากัดของใบอนุญาต API ได้รับอนุญาตและไม่ได้ขายให้คุณ คุณจะต้องใช้ API ตามที่อนุญาตโดยข้อกําหนดเหล่านี้เท่านั้น คุณจะต้องไม่และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด:

  ก) แก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือสร้างงานลอกเลียนแบบของ API

  ข) ใช้หรือรวม API หรือส่วนประกอบหรือองค์ประกอบใดๆ กับ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และ/หรือบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

  c) ออกใบอนุญาตช่วง แจกจ่าย ขาย หรือโอน API ไปยังบุคคลที่สาม

  d) ใช้ API เป็นส่วนหนึ่งของสํานักบริการ หรือให้เช่า ให้เช่า ขาย หรือให้ยืม API แก่บุคคลที่สาม

  จ) ทําวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส ถอดรหัส ถอดแยกชิ้นส่วน หรือพยายามรับซอร์สโค้ดหรือโครงสร้างของ API

  f) หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เพื่อควบคุมหรือควบคุมการเข้าถึงและการใช้ API

  g) ละเมิดกฎหมาย กฎ และ/หรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้ API ของคุณ

  h) ดําเนินการใด ๆ โดยมีเจตนาที่จะแนะนําไวรัส API เวิร์มข้อบกพร่องม้าโทรจันมัลแวร์หรือรายการใด ๆ ที่มีลักษณะทําลายล้าง

  i) พัฒนา แจกจ่าย หรือขายซอฟต์แวร์หรือฟังก์ชันการทํางานอื่นใดที่สามารถเปิดตัว เปิดตัว หรือรวมเข้ากับ API ได้ หรือ

  j) ลบ แก้ไข หรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่นใดที่ปรากฏบนหรือใน API

17. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา API และเนื้อหาทั้งหมดที่มีให้ผ่าน API (รวมถึงหน้า เอกสาร รูปภาพ เสียง และวิดีโอ) และซอร์สโค้ดและออบเจ็กต์ รูปแบบ ไดเรกทอรี แบบสอบถาม อัลกอริทึม โครงสร้าง และการจัดระเบียบของ API เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตจากเรา
 2. การแสดงเครดิต เนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์ของเราที่ใช้หรือแสดงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณผ่าน API จะต้องมาพร้อมกับเครดิตสําหรับเราหรือเจ้าของเนื้อหาที่เหมาะสม เครดิตดังกล่าวจะต้องแสดงอย่างชัดเจน ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวถูกกําหนดให้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์คุณตกลงที่จะใช้เนื้อหาดังกล่าวตามข้อกําหนดของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ที่เกี่ยวข้อง

18. การระงับและการยุติ

 1. การระงับและการเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุ เราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราได้ตลอดเวลาและโดยไม่ได้กําหนดเหตุผลใด ๆ ระงับหรือยกเลิกข้อกําหนดเหล่านี้และการเข้าถึงและการใช้งาน API ทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การระงับและการเลิกจ้างด้วยสาเหตุ นอกจากนี้เรายังอาจยกเลิกข้อกําหนดเหล่านี้และระงับหรือยุติการเข้าถึงและการใช้ API ของคุณตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวหากคุณละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้และ / หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ควบคุมการใช้เนื้อหาที่มีให้ผ่าน API
 3. ระยะเวลาของข้อกําหนดที่มีผลผูกพัน คุณสามารถหยุดใช้ API และยกเลิกข้อกําหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ข้อกําหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลผูกพันจนกว่าจะมีการยกเลิก
 4. การดําเนินการหลังจากการยุติ เมื่อมีการระงับหรือยุติคุณจะต้องลบและลบ API และเนื้อหาที่แคชหรือจัดเก็บไว้ทันทีพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (และสําเนาใด ๆ ) ที่คุณอาจได้รับหรืออาจมี

19. การรับทราบของผู้ใช้

 1. ภาระผูกพันและความรับผิดของแพลตฟอร์มของเรา คุณยอมรับว่าเราไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาหรือจัดหา API หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ API ต่อไปในขณะนี้หรือในอนาคต คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับการแก้ไขการยุติหรือการยกเลิก API (รวมถึงการแก้ไขการยุติหรือการยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการใช้ API)
 2. ความรับผิดชอบของผู้ใช้สําหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ API คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับและบํารุงรักษาโทรคมนาคมบรอดแบนด์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์และบริการที่จําเป็นในการเข้าถึงและ / หรือใช้ API และชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 3. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ต่อการใช้ API ในการเลือกเข้าถึงและ/หรือใช้ API คุณตกลงที่จะทําเช่นนั้นด้วยความคิดริเริ่มของคุณเองและยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  ข้อ 19.4 (การส่งออก) ต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือ API ของเราจากสหรัฐอเมริกา 
 4. ส่งออก คุณไม่สามารถใช้หรือส่งออกหรือส่งออกแพลตฟอร์มและ/หรือ API ของเราซ้ํา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของเขตอํานาจศาลที่ได้รับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จํากัดเพียง บริการนี้ไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซ้ําได้ (i) ไปยังประเทศที่ถูกคว่ําบาตรของสหรัฐฯ หรือ (ii) ให้กับบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ หรือรายชื่อนิติบุคคล โดยการใช้บริการคุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศดังกล่าวหรือในรายการดังกล่าว คุณยังยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายของสหรัฐอเมริการวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการพัฒนาการออกแบบการผลิตหรือการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขีปนาวุธหรืออาวุธเคมีหรือชีวภาพ

ส่วน C: เบ็ดเตล็ด 

20. ข้อมูลที่เป็นความลับ

 1. คําจํากัดความของข้อมูลที่เป็นความลับ "ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายถึงข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่เราเปิดเผยต่อคุณเกี่ยวกับข้อกําหนด (รวมถึงข้อมูลทั้งหมดของบุคคลที่สาม) และมีการถ่ายทอดอย่างใดอย่างหนึ่ง: (i) ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรกราฟิกเครื่องอ่านได้หรือรูปแบบที่จับต้องได้อื่น ๆ หรือ (ii) ด้วยวาจาหรือ (iii) ในรูปแบบอื่นใด และจะต้องนํามารวมไว้ด้วย โดยไม่จํากัดเพียง

  ก) ข้อมูลที่เป็นโดยธรรมชาติหรือบริบทที่ได้รับข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของ HitPay และ

  ข) ข้อมูลจําเพาะ, คู่มือการดําเนินงานหรือระบบ, การพัฒนาเทคโนโลยี, กระบวนการตัดสินใจ, โปรไฟล์, สถาปัตยกรรมระบบและการจัดการ, ไดอะแกรม, กราฟ, แบบจําลอง, ภาพร่าง, ข้อมูลทางเทคนิค, การวิจัย, ข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลทางการเงิน, ส่วนแบ่งการตลาด, ข้อมูลลูกค้า, ชื่อลูกค้า, ความคิดที่เป็นกรรมสิทธิ์, แนวคิด, ความลับทางการค้า, ความรู้, สิ่งประดิษฐ์, เทคนิค, วิธีการและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของฝ่าย
 2. การใช้และการเปิดเผย คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่คุณได้รับจากเราไปยังบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยการเผยแพร่หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับของเรา 
 3. ข้อ ยก เว้น  ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่กําหนดไว้ในที่นี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่: (ก) ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณสมบัติ หรือ (ข) ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องถูกเปิดเผยโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยศาลที่เหมาะสมของเขตอํานาจศาลที่มีอํานาจ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะลดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและจะให้คําปรึกษาและช่วยเหลือเราในการได้รับคําสั่งคุ้มครองก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

  ในส่วนของผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากสหราชอาณาจักรข้อ 20.3A (ข้อยกเว้น (สหราชอาณาจักร)) ต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ในการทดแทนและแทนที่ข้อ 20.3 (ข้อยกเว้น) ข้างต้น 
 4. ข้อยกเว้น (สหราชอาณาจักร) ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่กําหนดไว้ในที่นี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่: (ก) ข้อมูลคือข้อมูลในขณะที่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยทั่วไป หรือ (ข) ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องถูกเปิดเผยโดยภาระผูกพันบังคับภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับหน่วยงานของรัฐหรือศาลที่มีเขตอํานาจที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะลดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและจะให้คําปรึกษาและช่วยเหลือเราในการได้รับคําสั่งคุ้มครองก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 5. ประกาศการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อทราบเรื่องเดียวกันและจะร่วมมือกับเราในทุกวิถีทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการครอบครองข้อมูลที่เป็นความลับ
 6. การส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับ เมื่อได้รับคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราภายในห้า (5) วันทําการจะส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดให้เราหรือรับรองการทําลายข้อมูลเดียวกันหากเป็นไปได้ตามวิธีการทําลายที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม คุณจะต้องไม่เก็บสําเนาหรือบทคัดย่อใด ๆ ของข้อมูลที่เป็นความลับของเรา
 7. ข่าว ประชา สัมพันธ์ คุณจะต้องไม่เปิดเผยหรือออกข่าวประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงหรืออ้างอิงถึง HitPay โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรายกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด
 8. การบรรเทาทุกข์ตามคําสั่งศาล คุณเข้าใจและยอมรับว่าในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ เหล่านี้ HitPay อาจได้รับอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้และความเสียหายทางการเงินอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชย HitPay สําหรับการละเมิดดังกล่าว ดังนั้นคุณตกลงว่า HitPay จะนอกเหนือจากการเยียวยาทางกฎหมายหรือความเท่าเทียมกันอื่น ๆ ที่มีให้มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอการเยียวยาตามคําสั่งศาลทันที

21. เบ็ดเตล็ด

 1. ความไม่ถูกต้องบางส่วน หากพบว่าข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามข้อกําหนดดังกล่าวจะถูกแยกออกจากข้อกําหนดเหล่านี้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกําหนดที่เหลืออยู่
 2. ความสัมพันธ์ การใช้แพลตฟอร์มและ/หรือ API ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างเอเจนซี่ หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า ลูกจ้าง-นายจ้าง หรือแฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ระหว่างคุณกับเรา
 3. การมอบหมาย เราอาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าหรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามคุณจะไม่โอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ในที่นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา การมอบหมายและการมอบหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณจะถือเป็นโมฆะ 
 4. ไม่มีการสละสิทธิ์ ความล้มเหลวของเราในการยืนยันหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัดจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกําหนดและ / หรือสิทธิ์ใด ๆ
 5. บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อกําหนดเหล่านี้ บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกําหนดเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) พ.ศ. 2544 ของสิงคโปร์ในการบังคับใช้ข้อกําหนดเหล่านี้

  ข้อ 21.6 ต่อไปนี้ (บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกําหนดเหล่านี้ (นิวซีแลนด์)) มีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากนิวซีแลนด์
 6. บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกําหนดเหล่านี้ (นิวซีแลนด์) ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติสัญญาและกฎหมายการค้า 2017 ของนิวซีแลนด์ คู่สัญญารับทราบว่าข้อกําหนดเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกําหนดเหล่านี้
 7. การอยู่รอด ข้อต่อไปนี้จะคงอยู่ต่อไปเมื่อข้อกําหนดเหล่านี้หมดอายุหรือสิ้นสุด: ข้อ 4 (การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา), ข้อ 7 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา), ข้อ 8 (การพึ่งพาข้อมูล), ข้อ 9 (ข้อจํากัดความรับผิดของเรา), ข้อ 11 (การชดใช้ค่าเสียหาย), ข้อ 14 (การปฏิเสธความรับผิดและการยกเว้นการรับประกัน), ข้อ 16 (ใบอนุญาต), ข้อ 17 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) และส่วน C (เบ็ดเตล็ด) ทั้งหมด
 8. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกําหนดเหล่านี้พร้อมกับนโยบายของ บริษัท ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ HitPay เกี่ยวกับบริการและแทนที่ความเข้าใจและข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา

22. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกําหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ 
 2. การระงับข้อพิพาท ศาลของสิงคโปร์จะมีเขตอํานาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดเหล่านี้

24. ติดต่อเรา

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคําถามหรือต้องการรายงานการละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเราที่ support@hit-pay.com

ไส้ติ่ง 

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เราจะใช้แนวทางตามความเสี่ยงในการต่อต้านการฟอกเงิน ("AML") และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ("CFT") ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ("ML") และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ("TF") และใช้มาตรการที่สอดคล้องกับความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสมและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ระดับความถี่หรือความเข้มของการควบคุม AML / CTF จะครอบคลุมมากขึ้นสําหรับความเสี่ยง ML / TF ที่สูงขึ้น

เราได้แต่งตั้งบุคคลระดับคะแนนในระดับการจัดการเพื่อจัดการกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย AML / CTF แนวป้องกันแรกคือหน่วยธุรกิจซึ่งรับผิดชอบในการลดความเสี่ยง ML / TF ใด ๆ แนวป้องกันที่สองอยู่กับทีมกํากับดูแลซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรายงานความเสี่ยง ML / TF แนวป้องกันที่สามคือทีมตรวจสอบ (ซึ่งอาจเป็นภายในหรือภายนอก) ซึ่งรับผิดชอบในการประเมินขั้นตอนและการควบคุมของเราอย่างอิสระ 

ผู้ใช้แพลตฟอร์ม (แต่ละ "ผู้ใช้") ตกลงที่จะให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จําเป็นตามสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่กําหนดว่า "รู้จักลูกค้าของคุณ" หรือการตรวจสอบตัวตนอื่น ๆ หรือขั้นตอนที่เราต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา ("กฎหมาย AML/CTF"). ภาระผูกพันข้างต้นใช้เฉพาะในขอบเขตที่ข้อมูลดังกล่าวและเอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของผู้ใช้หรืออาจได้รับหลังจากดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้การรักษาความลับความเป็นส่วนตัวหรือภาระผูกพันทางกฎหมายทั่วไปที่ผู้ใช้เป็นหนี้ต่อบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือเอกสารที่ร้องขอที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น ในทุกกรณี เท่าที่กล่าวมาข้างต้นอาจถูกลบล้างโดยกฎหมาย AML/CTF ที่เกี่ยวข้อง) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ที่บังคับใช้กับกฎหมายดังกล่าวตามขอบเขตที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดนี้ เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ และ / หรือทําธุรกรรมใด ๆ ในขอบเขตที่เราเห็นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่มีกิจกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับนโยบาย AML / CFT ของเรา

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเราจะได้รับการปล่อยตัวจากการรักษาความลับความเป็นส่วนตัวหรือภาระผูกพันทางกฎหมายทั่วไปที่เราจะเป็นหนี้คุณในกรณีที่การปล่อยดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเราในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML / CFT ที่บังคับใช้