ข้อกําหนดในการให้บริการของ Hitpay

วันที่มีผลบังคับใช้: กรกฎาคม 2024

ส่วน A: ข้อกําหนดทั่วไปในการให้บริการ

1. ทั่วไป 

1.1 ข้อกําหนดในการให้บริการ ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ ("ข้อกําหนด") จัดทําโดย HitPay Payment Solutions Pte. บริษัท จํากัด รวมถึงบริษัทในเครือ แบรนด์ บริษัท/แบรนด์ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า "HitPay", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") และกําหนดข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่คุณอาจโต้ตอบกับบริการที่ HitPay ให้บริการเป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบริการเกตเวย์การชําระเงินอีคอมเมิร์ซที่ให้บริการโดย HitPay ไม่ว่าจะให้บริการดังกล่าวทางออนไลน์และ/หรือออฟไลน์ (เรียกรวมกันว่า "บริการ")

1.2 แพลตฟอร์ม โดยการใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงการใช้เว็บไซต์ของเรา (https://www.hitpayapp.com) และแอปพลิเคชันมือถือ อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน ไลบรารีซอฟต์แวร์ และทรัพยากรอื่น ๆ (ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์) ที่ให้บริการแก่คุณเป็นครั้งคราวซึ่ง HitPay พัฒนาหรือเป็นเจ้าของ ซึ่งคุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา ("แพลตฟอร์ม"") การดาวน์โหลดหรือติดตั้ง เข้าถึง เรียกดู หรือลงทะเบียนเพื่อใช้แพลตฟอร์มของเรา และการทําสําเนาชั่วคราวหรือโดยบังเอิญของแพลตฟอร์มของเราบนอุปกรณ์ที่คุณกําหนด คุณยืนยันสิ่งต่อไปนี้: (i) คุณได้อ่าน ทําความเข้าใจ และยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้ในฐานะสัญญาที่มีผลผูกพัน (ii) คุณอนุญาตให้เราดําเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบของเราตามที่กล่าวไว้ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ในข้อกําหนดเหล่านี้ (iii) คุณบรรลุนิติภาวะในเขตอํานาจศาลที่คุณอาศัยอยู่เพื่อทําสัญญาที่มีผลผูกพันกับเรา และ (iv) คุณมีอํานาจในการเข้าทําข้อกําหนดเหล่านี้เป็นการส่วนตัว และหากมี ในนามของนิติบุคคลใด ๆ ที่คุณดําเนินการในนาม 

1.3 การปฏิบัติตามข้อกําหนด การให้บริการของเราและการใช้แพลตฟอร์มของคุณมีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อกําหนด พร้อมกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนหรือกฎการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เราอาจออกหรือจัดทําเป็นครั้งคราว ซึ่งในขอบเขตที่ระบุไว้ว่าเป็นข้อบังคับในนโยบายดังกล่าว จะรวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงและเป็นส่วนสําคัญของข้อกําหนดเหล่านี้ (รวมกับนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และนโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบายของบริษัท")) ในกรณีที่เราเป็นพันธมิตรกับบริษัทในเครือเพื่อให้บริการ คุณจะต้องยอมรับนโยบายหรือข้อกําหนดใดๆ ของพันธมิตรด้วย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณหากเราทราบหรือสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้หรือนโยบายของบริษัท

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ โปรดอย่าใช้แพลตฟอร์มของเรา 

2. การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเหล่านี้

2.1 การแก้ไขข้อกําหนด เราอาจแก้ไขข้อกําหนดเหล่านี้ (รวมถึงนโยบายของบริษัท) ได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบข้อกําหนดเหล่านี้และนโยบายของบริษัทของเราอย่างสม่ําเสมอ เนื่องจากมีผลผูกพันกับคุณ หากเราทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม เช่น การโพสต์คําชี้แจงบนแพลตฟอร์มของเรา หรือส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลถึงคุณ การใช้แพลตฟอร์มต่อไปของคุณในหรือหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสําหรับการกระทําใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทางเลือกเดียวของคุณคือการหยุดใช้แพลตฟอร์มของเรา

3. แพลตฟอร์มของเรา

3.1 การแก้ไขแพลตฟอร์มของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติแพลตฟอร์ม (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม) ได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลบคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทํางาน เปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือหยุดสนับสนุนองค์ประกอบใดๆ ของแพลตฟอร์มตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสําหรับการกระทําข้างต้น หากเราเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มในลักษณะที่ลดฟังก์ชันการทํางานลงอย่างมีนัยสําคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ หากคุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทางเลือกเดียวของคุณคือการหยุดใช้แพลตฟอร์ม การใช้แพลตฟอร์มต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ถือเป็นการยอมรับของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3.2 ไม่มีการรับประกัน เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหาใด ๆ ในแพลตฟอร์มนั้นจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้น คุณตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการอัปเดตแพลตฟอร์มเป็นเวอร์ชันล่าสุดเมื่อการอัปเดตดังกล่าวพร้อมใช้งาน

4. การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา

4.1 การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา คุณสามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง และเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้ฟรี อย่างไรก็ตาม การกระทําบางอย่างหรือการใช้แพลตฟอร์มอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับคุณ

4.2 ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มจะพร้อมใช้งานเสมอหรือไม่หยุดชะงัก การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหากแพลตฟอร์มของเราไม่พร้อมใช้งานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงว่าเราจะมีสิทธิ์เข้าถึงคลังรูปภาพในโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อให้คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพไปยังแพลตฟอร์มได้

4.3 การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมโดย HitPay ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของเราของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HitPay โดยการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มของเราในลักษณะใดก็ตาม คุณยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และคุณตกลงว่า HitPay อาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลจากและเกี่ยวกับคุณตามนโยบายดังกล่าว

ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากสหราชอาณาจักร ให้ใช้ข้อ 4.3A (การเก็บรวบรวมข้อมูล (สหราชอาณาจักร)) ต่อไปนี้เพื่อทดแทนและแทนที่ข้อ 4.3 (การเก็บรวบรวมข้อมูล) ข้างต้น 

4.3a การเก็บรวบรวมข้อมูล (สหราชอาณาจักร) ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมโดย HitPay ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของเราของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HitPay

4.4 การสูญหายของข้อมูล คุณเข้าใจและตกลงว่า HitPay อาจใช้เซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์มบนคลาวด์อื่น ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลของคุณ คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าอาจมีบางสถานการณ์ที่เราอาจไม่สามารถดึงข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวหรือแพลตฟอร์มบนคลาวด์อื่น ๆ ได้

4.5 การลบบัญชีของคุณ คุณสามารถลบบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มของเราได้ตลอดเวลาหากคุณได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชําระเงินและสัญญาทั้งหมดของคุณ คุณรับทราบว่าการลบบัญชีของคุณอาจส่งผลให้มีการลบข้อมูล/ข้อมูลใด ๆ (ตามความเหมาะสม) ที่จัดเก็บไว้บนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณอย่างถาวร แม้ว่าคุณจะลบบัญชีของคุณ แต่เราอาจมีเหตุผลทางกฎหมายหรือทางธุรกิจในการเก็บรักษาข้อมูล/ข้อมูลบางส่วนนี้ (ตามความเหมาะสม) ไว้ในที่ปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเอง ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลนี้ (ตามความเหมาะสม) จะยังคงถูกจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

5. บัญชีและความสัมพันธ์ของคุณ

5.1 บัญชี คุณตกลงว่าคุณจะไม่เรียกร้อง รวบรวม หรือใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่น ในการตั้งค่าบัญชีกับเรา ("บัญชี") คุณตกลงที่จะให้ชื่อ ชื่อบริษัท (ถ้ามี) หมายเลขติดต่อ และที่อยู่อีเมลแก่เรา และตกลงที่จะอนุญาตให้เราติดต่อคุณผ่านที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขติดต่อดังกล่าวเพื่อช่วยในการตั้งค่าบัญชีของคุณ เป็นเงื่อนไขในการใช้บริการของคุณที่คุณให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณเอง และคุณรักษาและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวโดยทันทีเพื่อให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ ระงับ หรือยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณเมื่อค้นพบ (หรือข้อสงสัยอย่างสมเหตุสมผล) ว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือสมบูรณ์ หรือละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้

5.2 ใช้. คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีของคุณและข้อมูลในบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถใช้บัญชีของบุคคลอื่นและคุณไม่สามารถให้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีของคุณแก่บุคคลอื่น คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต (หรือข้อสงสัยว่ามีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต) ของข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบหรือบัญชีของคุณ หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของคุณ เราอาจช่วยคุณในการรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม แต่คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับความสูญเสียอันเนื่องมาจากข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิด ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.3 บริการของบุคคลที่สาม 

ก) HitPay เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามบางราย ("ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม") เพื่อให้บริการและฟังก์ชันบางอย่างที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง หมายเลขนิติบุคคลที่ไม่ซ้ํากัน หมายเลขจดทะเบียนบริษัท รายละเอียดบัญชีธนาคาร และรายละเอียดธุรกิจของคุณ (ถ้ามี) เพื่อให้เราสามารถให้บริการ คุณตกลงที่จะให้รายละเอียดดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ของคุณถือเป็นการยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดและนโยบายของผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ และตัดสินใจว่าจะดําเนินการต่อหรือไม่ เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทําหรือการละเว้นใด ๆ ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม 

b) ในส่วนของบริการโอนเงินข้ามพรมแดน เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการให้บริการบางอย่างร่วมกับบริษัทในเครือของเราหรือผู้ให้บริการชําระเงินบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อให้บริการโอนเงินเข้าหรือขาออกในสิงคโปร์ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการโอนเงินระหว่างหน่วยงานในประเทศต่างๆ แม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับหรือรับเงินในสิงคโปร์ก็ตาม เมื่อใช้บริการโอนเงินข้ามพรมแดนของเราคุณรับทราบและตกลงว่าบริการเหล่านี้อาจได้รับการอํานวยความสะดวกโดยตรงโดย HitPay หรือผ่านบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของเรากับผู้ให้บริการชําระเงินบุคคลที่สาม

ข้อ 5.4 ต่อไปนี้ (ความสัมพันธ์ของคุณกับพันธมิตรการชําระเงินในสิงคโปร์) และข้อ 5.5 (บทบาทของเราในฐานะผู้ให้บริการเกตเวย์) มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากสิงคโปร์

5.4 ความสัมพันธ์ของคุณกับพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ ตามข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในที่นี้ เราเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามบางรายในสิงคโปร์ที่ให้บริการชําระเงินที่คุณใช้บนแพลตฟอร์มของเรา ("พันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ (ตามที่ HitPay อาจแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว):

ก) Stripe Payments Singapore Pte. Ltd. และ/หรือหน่วยงานในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'Stripe');

b) GPay Network(s) Pte. Ltd. และ/หรือหน่วยงานในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'Grab');

c) Shopback Financial Services Singapore Pte. Ltd. และ/หรือหน่วยงานในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'Shopback'); 

d) Shopeepay Private Limited และ/หรือหน่วยงานในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'ShopeePay'); 

จ) Beeconomic Singapore Pte. Ltd. และ/หรือหน่วยงานในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'Fave'); และ  

f) Apaylater Financials Pte. Ltd. และ/หรือหน่วยงานในเครือ (ปัจจุบันซื้อขายในชื่อ 'Atome')  

คุณอาจต้องเปิดบัญชีกับพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องและยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการของพวกเขา พร้อมกับข้อกําหนดอื่นๆ ของพันธมิตรการชําระเงินในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชีหรือในขณะที่รับบริการจากเราหรือพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการของพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติตามข้อกําหนดของพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการเปิดบัญชี คุณจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือบริการได้ 

การใช้บริการพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์เหล่านี้ของคุณถือเป็นการยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องอ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดและนโยบายของพันธมิตรการชําระเงินในสิงคโปร์เหล่านี้ และตัดสินใจว่าจะดําเนินการต่อหรือไม่ และเราขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว

5.5 บทบาทของเราในฐานะผู้ให้บริการเกตเวย์ ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของบริการ เรามีเกตเวย์เพื่อเชื่อมต่อคุณกับแพลตฟอร์มของพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการประมวลผลการชําระเงินทั้งหมดดําเนินการโดยพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เรา และความรับผิดสําหรับบริการใดๆ ที่ดําเนินการโดยพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างคุณและพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชี นอกจากนี้ เรายังไม่ให้คําแนะนําหรือการสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับแพลตฟอร์มพันธมิตรการชําระเงินของสิงคโปร์หรือการใช้บริการของพวกเขา

ข้อ 5.6 (ความสัมพันธ์ของคุณกับ Stripe) และข้อ 5.7 (บทบาทของเราในฐานะผู้ให้บริการเกตเวย์) ต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือสหราชอาณาจักร

5.6 ความสัมพันธ์ของคุณกับ Stripe Stripe Payments Australia Pty Ltd, Stripe New Zealand Limited, Stripe Payments Europe Limited และ Stripe Payments UK Ltd (เรียกรวมกันว่า "Stripe") เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณจะต้องเปิดบัญชีกับ Stripe และยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการ พร้อมกับข้อกําหนดอื่นๆ ของ Stripe ในระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชีหรือในขณะที่รับบริการจากเราหรือ Stripe หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการของ Stripe หรือปฏิบัติตามข้อกําหนดของ Stripe ในการเปิดบัญชี คุณจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรือบริการได้ 

5.7 บทบาทของเราในฐานะผู้ให้บริการเกตเวย์ ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของบริการ เรามีเกตเวย์เพื่อเชื่อมต่อคุณกับแพลตฟอร์มการชําระเงินของ Stripe กิจกรรมการประมวลผลการชําระเงินทั้งหมดดําเนินการโดย Stripe ไม่ใช่เรา และความรับผิดต่อบริการใดๆ ที่ดําเนินการโดย Stripe เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างคุณและ Stripe แต่เพียงผู้เดียวในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชี เราไม่ได้ให้บริการประมวลผลการชําระเงินใด ๆ ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ เรายังไม่ให้คําแนะนําหรือการสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับ Stripe หรือการใช้บริการของพวกเขา

6. การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ 

6.1 การตรวจสอบสถานะ กฎหมายอาจกําหนดให้เราดําเนินการตรวจสอบสถานะของลูกค้ากับคุณก่อนที่จะตั้งค่าบัญชีของคุณให้สําเร็จและอนุญาตให้คุณใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับคําขอทั้งหมดที่ทําโดยเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนและยืนยันตัวตนของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิด ระงับ หรือจํากัดการเข้าถึงบัญชีของคุณและแพลตฟอร์มหากเราไม่สามารถรับหรือยืนยันข้อมูลของคุณได้

6.2 การจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เราได้กําหนดนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้าย (CTF) โดยสังเขปในภาคผนวกนี้ ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงินและการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้าย  

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณรับทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในหรือต่อแพลตฟอร์มเป็นของเราเอง ห้ามทําซ้ํา แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ํา แสดง ออกอากาศ ไฮเปอร์ลิงก์ ส่ง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลงเพื่อสร้างงานลอกเลียนแบบ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในลักษณะใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ หรือจัดเก็บไว้ในระบบดึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ("เครื่องหมายการค้า") ที่ใช้และแสดงในหรือผ่านแพลตฟอร์มเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของเราหรือบริษัทในเครือหรือผู้อนุญาตของเรา ไม่มีสิ่งใดในแพลตฟอร์มที่ควรตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์หรือสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงในหรือผ่านแพลตฟอร์มโดยปริยาย ชื่อ แบรนด์ และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจปรากฏเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรายังคงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและปรากฏเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนเท่านั้น 

8. การพึ่งพาข้อมูล

8.1 ไม่พึ่งพาข้อมูล เนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มของเราจัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคําแนะนําที่คุณควรพึ่งพา คุณต้องขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะดําเนินการหรือละเว้นจากการดําเนินการใด ๆ บนพื้นฐานของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเรา

8.2 ความถูกต้องของเนื้อหา แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการอัปเดตข้อมูลบนแพลตฟอร์มของเรา แต่เราไม่รับรอง รับประกัน หรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเราถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน 

9. การจํากัดความรับผิดของเรา

9.1 ข้อจํากัด ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รวมเงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันโดยนัยและ/หรือเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย คุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความถูกต้อง ความปลอดภัย การเข้าถึง ความเพลิดเพลินอย่างเงียบสงบ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่มีข้อมูลหรือคําแนะนําด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจาก HitPay หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะไม่สร้างการรับประกัน ในกรณีที่พบว่าเราต้องรับผิดต่อการละเมิดการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่บอกเป็นนัยโดยกฎหมายและเราไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมายความรับผิดของเราจะถูก จํากัด (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) สําหรับการจัดหาบริการใหม่ (หากการละเมิดการรับประกันหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ) หรือการจัดหาสินค้าใหม่ (หากการละเมิดการรับประกันหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา สินค้ารวมถึงซอฟต์แวร์)

9.2 ข้อยกเว้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียรายได้หรือผลกําไรที่คาดการณ์ไว้การสูญเสียค่าความนิยมค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทางวิชาชีพการสูญเสียธุรกิจการสูญเสียข้อมูลความล้มเหลวหรือความผิดปกติของคอมพิวเตอร์) หรือการบาดเจ็บหรือความเสียหายทางตรงทางอ้อมเป็นผลสืบเนื่องพิเศษการลงโทษหรือความเสียหายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออย่างอื่น แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ก็ตาม ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับ:

ก) การใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนแพลตฟอร์มของเรานอกเหนือจากที่เป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากไวรัส การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจติดโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ ของคุณอันเนื่องมาจากการใช้แพลตฟอร์มของเรา หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มของเรา หรือบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มนั้น 

ข) การปฏิบัติตามคําสั่งใด ๆ ที่ให้ไว้หรืออ้างว่าได้รับจากคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ดําเนินการผ่านแพลตฟอร์ม ("ธุรกรรม") แม้ว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ประกอบด้วยในคําสั่งดังกล่าวอาจถูกบุกรุกหรือบกพร่องในระหว่างการส่งข้อมูล โดยมีเงื่อนไขว่าการประนีประนอมหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้เห็นแก่บุคคลที่มีเหตุผลที่ได้รับคําสั่งดังกล่าว

c) การใช้บัญชีของคุณและแพลตฟอร์มโดยบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่อนุญาตจากคุณ

d) การโอนเงินของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ไม่ถูกต้องหรือผู้รับผิด

จ) การชําระเงินที่ไม่ถูกต้อง ล่าช้า หรือมีข้อบกพร่องอื่น ๆ อันเนื่องมาจาก (หรือมีส่วนร่วมโดย) ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

f) การโจรกรรมหรือการสูญหายของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และ/หรืออุปกรณ์ที่อาจติดตั้งแพลตฟอร์ม

g) คุณไม่สามารถดําเนินการหรือทําธุรกรรมใด ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากการบํารุงรักษาระบบหรือการพังทลาย/ความไม่พร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายใด ๆ

h) คุณถูกกีดกันจากการใช้แพลตฟอร์มอันเป็นผลมาจากการกระทําหรือการไม่ดําเนินการใดๆ ของเรา และ

i) ความล้มเหลวใด ๆ ของเราในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ หรือปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ เหล่านี้หากความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นจากความล้มเหลวหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือผิดกฎหมายใด ๆ ไปยังเครื่องจักรระบบประมวลผลข้อมูลหรือลิงก์การส่งข้อมูลใด ๆ หรือการกระทําใด ๆ ของเหตุสุดวิสัยเช่นการกระทําของพระเจ้าสงครามหรือการสู้รบแบบสงครามความวุ่นวายในบ้านเรือน การจลาจล การปิดล้อม การคว่ําบาตร การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน การล็อกเอาต์ ไฟไหม้ น้ําท่วม การขาดแคลนวัสดุหรือแรงงาน ความล่าช้าในการส่งมอบจากผู้รับเหมาช่วง หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

HITPAY จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่รวมอยู่ใน เชื่อมโยง หรือเข้าถึงได้ผ่านบริการ

9.3 การสูญหายของข้อมูล คุณเข้าใจว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลอันเป็นผลมาจากเนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดจากหรือให้ไว้ผ่านแพลตฟอร์มของเรา เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่เข้าถึงหรือมอบให้คุณผ่านแพลตฟอร์มของเรามีให้ "ตามที่เป็นอยู่" "มีข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามที่มีอยู่" ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต HitPay ตัวแทน และผู้อนุญาตไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน การไม่ละเมิด ความสามารถในการซื้อขาย หรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์หรือเครือข่าย คุณเข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเอง คุณปลดปล่อยและชดใช้ค่าเสียหายให้เราจากความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายของข้อมูลในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

10. การอัปโหลดเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มของเรา 

10.1 มาตรฐานและสิทธิ์ของเนื้อหาที่อัปโหลด ในกรณีที่คุณใช้คุณสมบัติที่อนุญาตให้คุณอัปโหลดเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มของเรา หรือเพื่อติดต่อผู้ใช้รายอื่นของแพลตฟอร์มของเรา คุณรับรองและรับประกันโดยไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไขว่าเนื้อหาใดๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านแพลตฟอร์มของเราเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา

10.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คุณรับรองและรับประกันโดยไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไขว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านแพลตฟอร์มของเราไม่ละเมิด ยักยอก หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 

10.3 สงวนลิขสิทธิ์ เรามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามโดยอ้างว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์หรืออัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มของเราถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา

10.4 ความถูกต้องของเนื้อหา เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามสําหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่นของแพลตฟอร์มของเรา

10.5 การลบเนื้อหา เรามีดุลยพินิจเต็มที่ในการลบเนื้อหาของคุณออกจากแพลตฟอร์มของเราในกรณีที่เนื้อหาของคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาที่กําหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ หรือเนื้อหาของคุณถือว่าไม่เหมาะสมสําหรับแพลตฟอร์มของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในลักษณะใดก็ตามหากเราเลือกที่จะลบเนื้อหาของคุณออกจากแพลตฟอร์มของเรา 

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

การชดใช้ค่าเสียหาย การใช้แพลตฟอร์มของเราแสดงว่าคุณตกลงและรับรองอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้และไม่มีเงื่อนไขว่าคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราจากการเรียกร้อง หนี้สิน ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และความสูญเสีย (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการสูญเสียทางตรง ทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียผลกําไร การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและวิชาชีพอื่นๆ) ที่เราได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก (ก) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่เกิดจากการใช้งานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (ข) การละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และ/หรือ (ค) การละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้โดยคุณ 

12. ไวรัส

12.1 สถานะของแพลตฟอร์ม เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของเราจะปลอดภัยหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือไวรัส เราจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระผูกพันในการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของแพลตฟอร์ม เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มจะทํางานบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

12.2 ความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการป้องกันตนเอง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มของคุณเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง

12.3 ความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการคุ้มครองผู้อื่น คุณต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราในทางที่ผิดโดยจงใจนําไวรัส โทรจัน เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นอันตรายและ/หรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บแพลตฟอร์มของเรา หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของเรา คุณต้องไม่โจมตีแพลตฟอร์มของเราผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย การละเมิดบทบัญญัตินี้ คุณอาจกระทําความผิดภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ เราจะไม่ลังเลที่จะรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยเปิดเผยตัวตนของคุณให้พวกเขาทราบ ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าว สิทธิ์ของคุณในการใช้แพลตฟอร์มของเราจะสิ้นสุดลงทันที

ส่วน B: ข้อกําหนดในการให้บริการของ API

 13. ข้อกําหนดในการให้บริการ API

13.1 ข้อกําหนดในการให้บริการของ API อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (พร้อมกับการอัปเดต การอัปเกรด การดัดแปลง และ/หรือแพตช์) ("API") มีให้และเป็นเจ้าของโดย HitPay สําหรับวัตถุประสงค์ของ ส่วน B (ข้อกําหนดในการให้บริการของ API) นี้ "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงบุคคลและ/หรือนิทิบุคคลใด ๆ ที่/ที่ได้รับการเข้าถึงหรือใช้ API จากเรา หรือกําลังเข้าถึงและ/หรือใช้ API

13.2 การปฏิบัติตาม API มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มและใช้เนื้อหาในนั้นในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของคุณ ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเนื้อหาดังกล่าวที่คุณประกาศไว้ ตามที่คุณแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณสมัครขอรับ API ("วัตถุประสงค์ในการใช้งาน") โดยการเข้าถึงและ/หรือใช้ API คุณตกลงว่าคุณได้อ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงข้อกําหนดที่กําหนดไว้ใน ส่วน B นี้ (ข้อกําหนดในการให้บริการ API) และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกําหนดเหล่านี้ คุณต้องหยุดการเข้าถึงและ/หรือใช้ API ลบ API ออกจากระบบของคุณโดยสิ้นเชิง และไม่เก็บสําเนาของ API ไว้

13.3 ความยินยอมของผู้ใช้ โดยการเข้าถึงและ/หรือใช้ API คุณยินยอมให้ HitPay เจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงาน ตัวแทน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วงเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลของคุณ (ตามความเหมาะสม) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหา API ให้กับคุณ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลของคุณ (ตามความเหมาะสม) ของเราได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HitPay คุณสามารถติดต่อ support@hit-pay.com

ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากสหราชอาณาจักร ให้ใช้ข้อ 13.3A (ข้อมูลส่วนบุคคล (สหราชอาณาจักร)) ต่อไปนี้เพื่อทดแทนและแทนที่ข้อ 13.3 (ความยินยอมของผู้ใช้) ข้างต้น 

13.3A ข้อมูลส่วนบุคคล (สหราชอาณาจักร) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้ API ของคุณ HitPay อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้เพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

13.4 ข้อกําหนดที่ควบคุมการเข้าถึงของบุคคลที่สาม หากผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามถูกรวมเข้ากับหรือเป็นส่วนประกอบของ API การเข้าถึงและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ของผู้จําหน่ายบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง และคุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในการเข้าถึงและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้

13.5 ข้อกําหนดที่ควบคุมการแก้ไข ข้อกําหนดเหล่านี้จะควบคุมการอัปเดต การอัปเกรด การแก้ไข และ/หรือแพตช์ใดๆ ที่เราจัดหาให้ซึ่งแทนที่และ/หรือเสริม API เว้นแต่การอัปเดต การอัปเกรด การแก้ไข และ/หรือแพตช์ดังกล่าวจะมาพร้อมกับข้อกําหนดการใช้งานแยกต่างหาก ซึ่งในกรณีนี้ ข้อกําหนดเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้

13.6 การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณใช้หรือเข้าถึง API หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

13.7 ความถูกต้องของข้อมูลของคุณ คุณรับประกันว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อรับ API จากเรานั้นถูกต้องและสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่คุณเข้าถึงและ/หรือใช้ API

14. การปฏิเสธความรับผิดและการยกเว้นการรับประกัน

14.1 การปฏิเสธความรับผิดและการยกเว้นการรับประกัน ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต API มีให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ นอกเหนือจากการรับประกัน การรับประกัน หรือเงื่อนไขที่บอกเป็นนัยโดยกฎหมายและเราไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย เราขอปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งและโดยนัยทั้งหมด รวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาด ความล่าช้า หรือการหยุดชะงักในการทํางานของ API เราไม่รับประกัน รับรอง หรือรับประกันเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ความตรงเวลา ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การเข้าถึง คุณภาพ การดําเนินงาน ฟังก์ชันการทํางาน หรือประโยชน์ของส่วนใดส่วนหนึ่งของ API เราไม่รับประกันว่า API จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะพร้อมใช้งาน จะทํางานในลักษณะที่ไม่หยุดชะงัก หรือจะปราศจากไวรัส เวิร์ม ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน มัลแวร์ หรือสิ่งของใดๆ ที่มีลักษณะทําลายล้าง เราไม่รับประกันว่า API จะทํางานหรือทํางานบนหรือกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบปฏิบัติการใดๆ การใช้ API ของคุณเป็นไปโดยสมัครใจและถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับความรับผิด ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นผ่านหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ API ในกรณีที่พบว่าเราต้องรับผิดต่อการละเมิดการรับประกัน การรับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่บอกเป็นนัยโดยกฎเกณฑ์ และเราไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย ความรับผิดของเราจะถูกจํากัด (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) ต่อการจัดหา API ใหม่

ข้อ 14.2 ต่อไปนี้ (การยกเว้นการรับประกันตามกฎหมาย (นิวซีแลนด์)) มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากนิวซีแลนด์

14.2 การยกเว้นการรับประกันตามกฎหมาย (นิวซีแลนด์) หากคุณอยู่ในการค้าและกําลังได้รับบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้ําประกันภายใต้พระราชบัญญัติการค้ําประกันผู้บริโภค พ.ศ. 2536 ของนิวซีแลนด์ และมาตรา 9, 12A, 13 และ 14(1) ของพระราชบัญญัติการค้าที่เป็นธรรม พ.ศ. 2529 ของนิวซีแลนด์จะไม่มีผลบังคับใช้

ข้อ 14.3 ต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้บริโภคตามความหมายของพระราชบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภค พ.ศ. 2553 ของออสเตรเลีย ("กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย")

14.3 การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย ในขอบเขตที่คุณได้รับสินค้าหรือบริการจากเราในฐานะผู้บริโภคตามความหมายของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย คุณมีสิทธิ์และการเยียวยาบางอย่าง (รวมถึงสิทธิ์ในการรับประกันผู้บริโภค) ที่ไม่สามารถยกเว้น จํากัด หรือแก้ไขได้ตามข้อตกลง ในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียอนุญาตให้เราจํากัดความรับผิดของเราความรับผิดของเราจะจํากัดอยู่ที่: (ก) ในกรณีของบริการการจัดหาบริการอีกครั้งหรือการชําระค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการอีกครั้ง และ (ข) ในกรณีของสินค้า การเปลี่ยนสินค้า การจัดหาสินค้าที่เทียบเท่าหรือซ่อมแซมสินค้า หรือการชําระค่าทดแทนสินค้า การจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า หรือการซ่อมแซมสินค้า

15. ไม่มีการสนับสนุน

ไม่มีการสนับสนุน คุณตกลงว่าเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการจัดหาการบํารุงรักษา การสนับสนุน และ/หรือบริการอื่นๆ (รวมถึงเอกสาร การแก้ไขข้อผิดพลาด การอัปเดต การอัปเกรด การแก้ไขข้อบกพร่อง และ/หรือการปรับปรุง) ที่เกี่ยวข้องกับ API อย่างไรก็ตาม หากเรามีการอัปเดต การอัปเกรด การดัดแปลง และ/หรือแพตช์ใดๆ คุณจะต้องติดตั้งการอัปเดต การอัปเกรด การดัดแปลง และ/หรือแพตช์ดังกล่าวเพื่อให้การติดตั้ง API ของคุณอัปเดตเป็นรุ่นล่าสุด

16. ใบอนุญาต

16.1 เงื่อนไขของใบอนุญาตที่ได้รับ ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้ เราจะให้สิทธิ์การใช้งานแบบจํากัด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ไม่ผูกขาด ส่วนบุคคล เพิกถอนได้ ไม่สามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้สําหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

16.2 ข้อจํากัดของใบอนุญาต API ได้รับอนุญาตและไม่ได้ขายให้กับคุณ คุณจะต้องใช้ API ตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดเหล่านี้เท่านั้น คุณจะไม่และจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด:

ก) แก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือสร้างงานลอกเลียนแบบของ API 

ข) ใช้หรือรวม API หรือส่วนประกอบหรือองค์ประกอบใด ๆ ของ API เข้ากับซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และ/หรือบริการอื่นที่เราไม่ได้รับอนุญาต

c) ให้สิทธิ์ช่วง แจกจ่าย ขาย หรือโอน API ให้กับบุคคลที่สาม 

d) ใช้ API เป็นส่วนหนึ่งของสํานักบริการ หรือให้เช่า ให้เช่า ขาย หรือให้ยืม API แก่บุคคลที่สาม 

e) วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส ถอดรหัส แยกชิ้นส่วน หรือพยายามหาซอร์สโค้ดหรือโครงสร้างของ API 

f) หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เพื่อควบคุมหรือควบคุมการเข้าถึงและการใช้ API 

g) ละเมิดกฎหมาย กฎ และ/หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้ API ของคุณ

h) ดําเนินการใด ๆ โดยมีเจตนาที่จะนําไวรัส เวิร์ม ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน มัลแวร์ หรือรายการใดๆ ที่มีลักษณะทําลายล้างเข้าสู่ API

i) พัฒนา แจกจ่าย หรือขายซอฟต์แวร์หรือฟังก์ชันอื่นๆ ที่สามารถเปิดตัว เปิดตัว หรือรวมเข้ากับ API ได้ หรือ

j) ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังประกาศลิขสิทธิ์หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่นใดที่ปรากฏบนหรือใน API

17. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

17.1 ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา API และเนื้อหาทั้งหมดที่พร้อมใช้งานผ่าน API (รวมถึงหน้า เอกสาร รูปภาพ เสียง และวิดีโอ) และรหัสแหล่งที่มาและรหัสวัตถุ รูปแบบ ไดเรกทอรี การสืบค้น อัลกอริทึม โครงสร้าง และการจัดระเบียบของ API เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือผู้อนุญาตของเรา และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและเป็นของหรือได้รับอนุญาตจากเรา

17.2 การแสดงเครดิต เนื้อหาทั้งหมดจากเว็บไซต์ของเราที่ใช้หรือแสดงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณผ่าน API จะต้องมาพร้อมกับเครดิตให้กับเราหรือเจ้าของเนื้อหาที่เหมาะสม เครดิตดังกล่าวจะแสดงอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวถูกกําหนดให้อยู่ภายใต้ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ คุณตกลงที่จะใช้เนื้อหาดังกล่าวตามข้อกําหนดของใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ที่เกี่ยวข้อง

18. การระงับและการยุติ

18.1 การระงับและการยุติโดยไม่มีเหตุผล เราอาจระงับหรือยุติข้อกําหนดเหล่านี้ และการเข้าถึงและการใช้ API ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาด ได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องระบุเหตุผลใดๆ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18.2 การระงับและการยุติด้วยเหตุอันควร นอกจากนี้ เรายังอาจยุติข้อกําหนดเหล่านี้ และระงับหรือยุติการเข้าถึงและการใช้ API ของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากคุณละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้และ/หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ควบคุมการใช้เนื้อหาที่ให้บริการผ่าน API

18.3 ระยะเวลาของข้อกําหนดที่มีผลผูกพัน คุณสามารถหยุดใช้ API และยุติข้อกําหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ข้อกําหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลผูกพันจนกว่าจะสิ้นสุดลง

18.4 การดําเนินการหลังจากการยกเลิก เมื่อถูกระงับหรือยุติ คุณจะต้องลบและลบ API และเนื้อหาที่แคชไว้หรือจัดเก็บไว้ทันที พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (และสําเนาใดๆ ของเอกสารดังกล่าว) ที่คุณอาจได้รับหรืออาจมี

19. การรับทราบของผู้ใช้

19.1 ภาระผูกพันและความรับผิดของแพลตฟอร์มของเรา คุณตกลงว่าเราไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาหรือให้บริการ API หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ API ต่อไปในปัจจุบันหรือในอนาคต คุณตกลงว่าเราไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับการดัดแปลง การยุติ หรือการยุติ API (รวมถึงการแก้ไข การยุติ หรือการยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้ API)

19.2 ความรับผิดชอบของผู้ใช้สําหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ API คุณตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและบํารุงรักษาโทรคมนาคม บรอดแบนด์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ และบริการทั้งหมดที่จําเป็นในการเข้าถึงและ/หรือใช้ API และชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

19.3 ความรับผิดชอบของผู้ใช้ต่อการใช้งาน API ในการเลือกที่จะเข้าถึงและ/หรือใช้ API คุณตกลงที่จะทําเช่นนั้นด้วยความคิดริเริ่มของคุณเองและด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

ข้อ 19.4 (การส่งออก) ต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือ API ของเราจากสหรัฐอเมริกา 

19.4 การส่งออก คุณไม่สามารถใช้หรือส่งออกหรือส่งออกแพลตฟอร์มและ/หรือ API ของเราซ้ํา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของเขตอํานาจศาลที่ได้รับการใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จํากัดเพียง บริการต้องไม่ถูกส่งออกหรือส่งออกซ้ํา (i) ไปยังประเทศใด ๆ ที่ถูกคว่ําบาตรของสหรัฐฯ หรือ (ii) ให้กับใครก็ตามในรายชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ หรือรายชื่อนิติบุคคล การใช้บริการ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศดังกล่าวหรืออยู่ในรายชื่อดังกล่าว คุณยังตกลงว่าคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาห้าม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการพัฒนา การออกแบบ การผลิต หรือการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ หรืออาวุธเคมีหรือชีวภาพ 

ส่วน C: เบ็ดเตล็ด 

20. ข้อมูลที่เป็นความลับ

20.1 คําจํากัดความของข้อมูลที่เป็นความลับ "ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายถึงข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ที่เราเปิดเผยต่อคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนด (รวมถึงข้อมูลทั้งหมดของบุคคลที่สาม) และที่ถ่ายทอดอย่างใดอย่างหนึ่ง: (i) ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร กราฟิก เครื่องอ่านได้ หรือรูปแบบที่จับต้องได้อื่นๆ หรือ (ii) ด้วยวาจาหรือ (iii) ในรูปแบบอื่นใด และจะถือว่ารวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง: 

ก) ข้อมูลที่มีลักษณะหรือบริบทที่ได้รับข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของ HitPay และ 

ข) ข้อมูลจําเพาะ คู่มือการดําเนินงานหรือระบบ การพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการตัดสินใจ โปรไฟล์ สถาปัตยกรรมระบบและการจัดการ ไดอะแกรม กราฟ แบบจําลอง ภาพร่าง ข้อมูลทางเทคนิค การวิจัย ข้อมูลทางธุรกิจหรือการเงิน ผลประกอบการทางการเงินที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ส่วนแบ่งการตลาด ข้อมูลลูกค้า ชื่อลูกค้า แนวคิดที่เป็นกรรมสิทธิ์ แนวคิด ความลับทางการค้า ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ เทคนิค วิธีการ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคู่สัญญา

20.2 การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูล คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้ เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่คุณได้รับจากเราให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผย การเผยแพร่ หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับของเรา 

20.3 ข้อยกเว้น ภาระผูกพันในการรักษาความลับที่กําหนดไว้ในที่นี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่: (ก) ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณสมบัติ ณ เวลาที่เปิดเผย หรือ (ข) ข้อมูลที่เป็นความลับจําเป็นต้องเปิดเผยโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยศาลที่เหมาะสมที่มีเขตอํานาจศาล โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะลดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด และจะปรึกษาและช่วยเหลือเราในการขอรับคําสั่งคุ้มครองก่อนการเปิดเผยดังกล่าว

ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากสหราชอาณาจักร ให้ใช้ข้อ 20.3A (ข้อยกเว้น (สหราชอาณาจักร)) ต่อไปนี้แทนและแทนที่ข้อ 20.3 (ข้อยกเว้น) ข้างต้น 

20.3A ข้อยกเว้น (สหราชอาณาจักร) ภาระผูกพันในการรักษาความลับที่กําหนดไว้ในที่นี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่: (ก) ข้อมูลเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ณ เวลาที่เปิดเผย หรือ (ข) ข้อมูลที่เป็นความลับจําเป็นต้องเปิดเผยโดยภาระผูกพันบังคับภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับหน่วยงานของรัฐหรือศาลที่เหมาะสมในเขตอํานาจศาล โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะลดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด และจะปรึกษาและช่วยเหลือเราในการขอรับคําสั่งคุ้มครองก่อนการเปิดเผยดังกล่าว

20.4 การแจ้งการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อทราบถึงสิ่งเดียวกัน และจะให้ความร่วมมือกับเราในทุกวิถีทางที่สมเหตุสมผลเพื่อช่วยให้ครอบครองข้อมูลที่เป็นความลับกลับคืนมา

20.5 การส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับ เมื่อได้รับคําขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณจะส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดให้เราภายในห้า (5) วันทําการ หรือรับรองการทําลายข้อมูลดังกล่าว หากเป็นไปได้ ตามวิธีการทําลายที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม คุณจะต้องไม่เก็บสําเนาหรือบทคัดย่อของข้อมูลที่เป็นความลับของเรา

20.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ คุณต้องไม่เปิดเผยหรือออกข่าวประชาสัมพันธ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงหรืออ้างอิงถึง HitPay โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เว้นแต่ตามที่กฎหมายกําหนด

20.7 การบรรเทาทุกข์ตามคําสั่งห้าม คุณเข้าใจและตกลงว่าในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ เหล่านี้ HitPay อาจได้รับอันตรายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และความเสียหายทางการเงินอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชย HitPay สําหรับการละเมิดดังกล่าว ดังนั้น คุณตกลงว่า HitPay จะมีสิทธิ์ยื่นขอรับการบรรเทาทุกข์ตามคําสั่งห้ามทันทีนอกเหนือจากการเยียวยาทางกฎหมายหรือความยุติธรรมอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว

21. เบ็ดเตล็ด

21.1 ความไม่ถูกต้องบางส่วน หากพบว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากข้อกําหนดเหล่านี้ได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง และการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออยู่

21.2 ความสัมพันธ์ การใช้แพลตฟอร์มและ/หรือ API ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ของตัวแทน ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า พนักงาน-นายจ้าง หรือแฟรนไชส์-แฟรนไชส์ระหว่างคุณกับเรา

21.3 การมอบหมาย เราอาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณหรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องไม่โอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ในที่นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา การมอบหมายและการมอบหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยคุณจะถือเป็นโมฆะ 

21.4 ไม่มีการสละสิทธิ์ ความล้มเหลวของเราในการยืนกรานหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัดจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของบทบัญญัติและ/หรือสิทธิ์ใด ๆ

21.5 บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อกําหนดเหล่านี้ บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อกําหนดเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) พ.ศ. 2544 ของสิงคโปร์ในการบังคับใช้ข้อกําหนดเหล่านี้

ข้อ 21.6 ต่อไปนี้ (บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อกําหนดเหล่านี้ (นิวซีแลนด์)) มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจากนิวซีแลนด์

21.6 บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อกําหนดเหล่านี้ (นิวซีแลนด์) ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติสัญญาและกฎหมายพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ของนิวซีแลนด์ คู่สัญญารับทราบว่าข้อกําหนดเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อกําหนดเหล่านี้

21.7 การอยู่รอด ข้อต่อไปนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้หลังจากการหมดอายุหรือสิ้นสุดข้อกําหนดเหล่านี้: ข้อ 4 (การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา), ข้อ 7 (สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา), ข้อ 8 (การพึ่งพาข้อมูล), ข้อ 9 (ข้อจํากัดความรับผิดของเรา), ข้อ 11 (การชดใช้ค่าเสียหาย), ข้อ 14 (การปฏิเสธความรับผิดและการยกเว้นการรับประกัน), ข้อ 16 (ใบอนุญาต), ข้อ 17 (สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) และส่วน C (เบ็ดเตล็ด) ทั้งหมด

21.8 ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกําหนดเหล่านี้พร้อมกับนโยบายของบริษัท ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ HitPay ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ และแทนที่ความเข้าใจและข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือในขณะเดียวกัน 

22. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

22.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกําหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ 

22.2 การระงับข้อพิพาท ศาลของสิงคโปร์จะมีเขตอํานาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดเหล่านี้ 

23. ติดต่อเรา

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคําถาม หรือต้องการรายงานการละเมิดข้อกําหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ support@hit-pay.com 

ไส้ติ่ง 

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เราจะใช้แนวทางตามความเสี่ยงในการต่อต้านการฟอกเงิน ("AML") และการต่อต้านการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้าย ("CFT") ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงของการฟอกเงิน ("ML") และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ("TF") และใช้มาตรการที่ได้สัดส่วนกับความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสมและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ระดับความถี่หรือความเข้มของการควบคุม AML/CTF จะครอบคลุมมากขึ้นสําหรับความเสี่ยง ML/TF ที่สูงขึ้น

เราได้แต่งตั้งบุคคลระดับคะแนนในระดับการจัดการเพื่อจัดการกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย AML / CTF แนวป้องกันแรกคือหน่วยธุรกิจซึ่งรับผิดชอบในการลดความเสี่ยง ML / TF ใด ๆ แนวป้องกันที่สองอยู่กับทีมกํากับดูแลซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรายงานความเสี่ยง ML / TF แนวป้องกันที่สามคือทีมตรวจสอบ (ซึ่งอาจเป็นภายในหรือภายนอก) ซึ่งรับผิดชอบในการประเมินขั้นตอนและการควบคุมของเราอย่างอิสระ 

ผู้ใช้แพลตฟอร์ม (แต่ละคนเรียกว่า "ผู้ใช้") ตกลงที่จะให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เรากําหนดอย่างสมเหตุสมผลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้ายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้ที่กําหนด "รู้จักลูกค้าของคุณ" หรือการตรวจสอบการระบุตัวตนหรือขั้นตอนอื่น ๆ ที่เราจําเป็นต้องปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา ("กฎหมาย AML/CTF"). ภาระผูกพันข้างต้นมีผลบังคับใช้เฉพาะในขอบเขตที่ข้อมูลดังกล่าวและเอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของผู้ใช้ หรืออาจได้รับหลังจากได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล และอยู่ภายใต้ภาระผูกพันด้านการรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว หรือกฎหมายทั่วไปที่ผู้ใช้เป็นหนี้ต่อบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือเอกสารที่ร้องขอ (ยกเว้น ในทุกกรณี ในขอบเขตที่กฎหมาย AML/CTF ที่เกี่ยวข้องอาจแทนที่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น) แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF ที่บังคับใช้กับตนเอง ตามขอบเขตที่จําเป็นในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ และ/หรือทําธุรกรรมใด ๆ ในขอบเขตที่เราเห็นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการไม่ใช้งานดังกล่าวไม่สอดคล้องกับนโยบาย AML/CFT ของเรา 

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเราจะได้รับการปล่อยตัวจากการรักษาความลับความเป็นส่วนตัวหรือภาระผูกพันทางกฎหมายทั่วไปที่เราจะเป็นหนี้คุณในกรณีที่การปล่อยดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเราในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML / CFT ที่บังคับใช้