นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Hitpay

วันที่มีผลบังคับใช้: มิถุนายน 2022

แนะ นำ

1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัว. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทําโดย HitPay Payment Solutions Pte. Ltd. จํากัด รวมถึงบริษัทย่อย แบรนด์ บริษัท/แบรนด์ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "HitPay", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") HitPay รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อย่างจริงจัง และมุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณทางออนไลน์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของเราหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรที่เรามีส่วนร่วมเพื่อรวบรวมใช้เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของเรา คําถามความคิดเห็นและข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยินดีต้อนรับและควรส่งถึง support@hit-pay.com

1.2 ขอบเขตการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ:

(ก) บุคคลที่เข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของฮิตเพย์

(ข) บุคคลที่ HitPay ติดต่อด้วยไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรืออื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในบัญชีของตนเองหรือในนามของบุคคลที่สามหรือองค์กร

(ค) บุคคลที่เป็นพนักงานหรือพนักงานที่คาดหวังของ HitPay

(d) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ขาย หรือที่ปรึกษามืออาชีพของ HitPay

(จ) บุคคลที่เลือกรับการสื่อสารจาก HitPay และ

(f) บุคคลอื่นที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ HitPay

1.3 การรับทราบและยินยอม โดยการโต้ตอบกับเราเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเราหรือเข้าถึงบริการคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณยอมรับแนวทางปฏิบัติข้อกําหนดและ / หรือนโยบายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และคุณยินยอมให้เรารวบรวมใช้เปิดเผยและ / หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากคุณไม่ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดอย่าเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มและบริการของเราหรือโต้ตอบกับ HitPay

1.4 การแก้ไขเพิ่มเติม เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ของเรา การเยี่ยมชมแพลตฟอร์มหรือการเข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่องของคุณแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขหรือปรับปรุง

1.5 การเพิกถอนความยินยอม คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อ support@hitpay.com เมื่อคุณเพิกถอนความยินยอมเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปเว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตเป็นอย่างอื่นอย่างไรก็ตามคุณอาจไม่สามารถเยี่ยมชมแพลตฟอร์มหรือเข้าถึงบริการได้อีกต่อไป

2. ข้อกําหนดและคําจํากัดความ

2.1 คําจํากัดความ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เว้นแต่เรื่องหรือบริบทจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นคําและสํานวนต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

"พระราชบัญญัติ" หมายถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2012 ของสิงคโปร์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

"ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต" หมายถึงบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เรา

"บัญชี HitPay" หมายถึงบัญชีเสมือนที่ดูแลโดย HitPay บนแพลตฟอร์มในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าของบัญชี

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นใดที่องค์กรมีหรือมีแนวโน้มที่จะเข้าถึง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

"แพลตฟอร์ม" หมายถึงเว็บไซต์ของเรา (https://www.hitpayapp.com/) และหากมีแอปพลิเคชันมือถืออินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันไลบรารีซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ (ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์) ที่จัดทําให้คุณเป็นครั้งคราวซึ่ง HitPay พัฒนาหรือเป็นเจ้าของซึ่งคุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา

"วัตถุประสงค์" มีความหมายตามที่กล่าวไว้ในข้อ 5.1 (วัตถุประสงค์)

"บริการ" หมายถึง บริการที่ HitPay จัดหาให้เป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบริการเกตเวย์การชําระเงินอีคอมเมิร์ซที่ HitPay จัดหาให้ ไม่ว่าจะเป็นบริการดังกล่าวทางออนไลน์และ/หรือออฟไลน์ และ

"ข้อกําหนด" หมายถึงข้อกําหนดของข้อตกลงผู้ค้าที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ข้อกําหนดในการให้บริการของ HitPay นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ HitPay และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อ:

(ก) คุณลงทะเบียนและสร้างบัญชี HitPay

(ข) คุณใช้แพลตฟอร์มของเรา (ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์) และ/หรือบริการ หรือของตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

(c) คุณติดต่อ HitPay เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรืออื่น ๆ รวมถึงทางอีเมลหรือการสื่อสารกับตัวแทนของ HitPay

(d) คุณตอบกลับหรือส่งคําถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ไปยัง HitPay ขอให้อยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายของเราหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เราด้วยเหตุผลอื่นใด

(จ) คุณยอมรับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันของแพลตฟอร์มของเราซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา

(f) เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญาที่เรากําลังจะเข้าทําหรือทํากับคุณ

(ช) เราดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ เช็คต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบการฉ้อโกง กิจกรรมการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางการเงิน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่อาจออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงิน (เช่น Monetary Authority of Singapore ที่เราจัดตั้งขึ้น) เป็นครั้งคราว หรือ

(ซ) เมื่อจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือในกรณีที่เราจําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ

3.2 ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง:

(ก) ชื่อหลักของคุณ

(ข) เพศ

(ค) วันเดือนปีเกิด

(ง) สถานภาพการอยู่อาศัย

(จ) สัญชาติ

(ฉ) ที่อยู่อีเมล

(ช) ที่อยู่จดทะเบียน

(h) หมายเลขประจําตัวเช่น NRIC / FIN; และ/หรือ

(i) ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมถึงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ และประเภทเบราว์เซอร์ของคุณ

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

4.1 การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ในขอบเขตที่ท่านได้ให้หรือจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวคู่สมรสผู้อยู่ในอุปการะอื่น ๆ (หากคุณเป็นบุคคลธรรมดา) กรรมการผู้ถือหุ้นพนักงานตัวแทนตัวแทน (หากคุณเป็นองค์กรนิติบุคคลหรือองค์กร) และ / หรือบุคคลอื่น ๆ คุณยืนยันว่าคุณได้อธิบายหรือจะอธิบายให้พวกเขาทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกมอบให้กับ เราและคุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับความยินยอมจากพวกเขาในการประมวลผล (รวมถึงการเปิดเผยและการถ่ายโอน) ของข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4.2 การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก แพลตฟอร์มและบริการไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีอายุต่ํากว่าสิบแปด (18 ปี) และเราขอให้พวกเขาไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการเข้าถึงหรือการใช้แพลตฟอร์มและบริการ

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 วัตถุประสงค์ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรารวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ (" วัตถุประสงค์"):

(ก) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลประจําตัวของคุณได้รับการยืนยัน รวมถึงการแยกแยะคุณจากบุคคลอื่นที่มีรายละเอียดเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับตัวคุณเอง

(ข) เพื่อประมวลผลธุรกรรมการชําระเงินหรือเครดิต และ/หรือดําเนินการบริการของเรา

(ค) เพื่อดําเนินการดูแลระบบของเราและรายงานข้อมูลโดยรวมต่อผู้ค้าและผู้โฆษณาของเรา สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการดําเนินการและรูปแบบการเรียกดูของผู้ใช้ของเราและไม่ได้ระบุบุคคลใด ๆ

(d) เพื่อจัดการ ประมวลผล และตอบคําถาม คําขอ แอปพลิเคชัน ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากคุณ

(จ) ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล เช่น การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง หรือการรายงานทางธุรกิจ

(f) เพื่อปฏิบัติตามนโยบายภายในกฎหมายข้อบังคับที่บังคับใช้หรือเพื่อช่วยในการบังคับใช้กฎหมายหรือการสอบสวนที่ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและ / หรือหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ

(ช) เพื่อบังคับใช้หรือปกป้องสิทธิ์ของเรา ตามสัญญา หรืออื่น ๆ รวมถึงการสอบสวนและการมีส่วนร่วมในการดําเนินคดีอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง

(ซ) เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากแพลตฟอร์มของเราถูกนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับคุณและอุปกรณ์ของคุณ

(i) เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอจากเราหรือที่เรารู้สึกว่าคุณอาจสนใจเมื่อคุณยินยอมให้ได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

(ญ) เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่เกิดจากสัญญาใด ๆ ที่ทําขึ้นระหว่างคุณกับเรา

(ฎ) เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมในคุณลักษณะเชิงโต้ตอบของบริการของเราเมื่อคุณเลือกที่จะทําเช่นนั้น และ

(l) เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา

5.2 รายการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ คุณรับทราบตกลงและยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวซึ่งอาจไม่ปรากฏเป็นวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดดังกล่าวในเวลาที่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

5.3 การใช้งานของบุคคลที่สาม นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามที่เลือกใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจและเราหรือพวกเขาอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทางอีเมลไปรษณีย์หรือโทรศัพท์

5.4 ข้อมูลรวม เราอาจให้ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับผู้ใช้แก่ผู้ร่วมธุรกิจ คู่ค้า หรือผู้โฆษณาของเรา (ตัวอย่างเช่น เราอาจแจ้งให้พวกเขาทราบว่าผู้ชาย 500 คนที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปีคลิกโฆษณาของพวกเขาในวันใดวันหนึ่ง) นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลโดยรวมดังกล่าวเพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการกําหนดเป้าหมาย (เช่น สตรีระดับบัณฑิตศึกษา) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามความปรารถนาของผู้ร่วมธุรกิจพันธมิตรหรือผู้โฆษณาของเราโดยการแสดงโฆษณาของพวกเขาต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น

5.5 ความต่อเนื่อง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปแม้ในสถานการณ์ที่การใช้บริการแพลตฟอร์มของเราหรือภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเราได้หยุดยุติหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้น ซึ่งอาจรวมถึงระยะเวลาเพื่อให้เราสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเราภายใต้สัญญาใด ๆ กับคุณ (ถ้ามี)

6. การเปิดเผยและการโอนข้อมูล

6.1 กรณีการเปิดเผยข้อมูล เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณทั้งภายในและภายนอกสิงคโปร์เพื่อวัตถุประสงค์และตามขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้อนุญาตรวมถึงพระราชบัญญัติ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

(ก) ในกรณีที่เรามีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ หรือเพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกําหนดในสัญญาของเรา

(ข) ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันในระหว่างหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราหรือการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสม

(ค) ต่อสมาชิกกลุ่ม HitPay ของเรา เช่น บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้งที่ดีที่สุดของเรา และบริษัทย่อย

(ง) แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามตัวแทนและองค์กรอื่น ๆ ที่เรามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใด ๆ สําหรับเราซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการแก่คุณหรือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจ

(จ) ต่อผู้ร่วมธุรกิจ คู่ค้า หรือผู้โฆษณาของเราด้วยข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา (ตัวอย่างเช่น เราอาจแจ้งให้พวกเขาทราบว่าผู้ชาย 500 คนที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปีคลิกโฆษณาในวันใดวันหนึ่ง) นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลโดยรวมดังกล่าวเพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการกําหนดเป้าหมาย (เช่น สตรีระดับบัณฑิตศึกษา) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามความปรารถนาของผู้ร่วมธุรกิจคู่ค้าหรือผู้โฆษณาของเราโดยการแสดงโฆษณาของพวกเขาต่อกลุ่มเป้าหมายนั้น และ/หรือ

(f) ต่อบุคคลที่สามใด ๆ ที่เราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามดังกล่าวจะมีความจําเป็นเพื่อบรรลุผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

6.2 การคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่ไม่รวมถึงสิงคโปร์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังและจัดเก็บไว้ที่ปลายทางนอกสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังอาจดําเนินการโดยพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสิงคโปร์ซึ่งทํางานให้กับเราหรือซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งของเรา พนักงานดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามคําสั่งซื้อของคุณการประมวลผลรายละเอียดการชําระเงินของคุณและการให้บริการสนับสนุน การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาให้เราแสดงว่าคุณยอมรับการถ่ายโอนการจัดเก็บหรือการประมวลผลนี้ เราจะดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จําเป็นตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

6.3 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา ธุรกรรมการชําระเงินใด ๆ จะถูกเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยี SSL ในกรณีที่เราได้ให้รหัสผ่านแก่คุณ (หรือที่คุณเลือก) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบางส่วนของแพลตฟอร์มของเราเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและคุณไม่แบ่งปันรหัสผ่านกับบุคคลที่สาม

6.4 การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งไปยังแพลตฟอร์มของเราและการส่งข้อมูลใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. สิทธิของคุณ

7.1 ขอการเข้าถึง ในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้คุณมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าถึงขอสําเนาขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสําหรับคําขอเข้าถึงและหากเป็นเช่นนั้นเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงค่าธรรมเนียมก่อนที่จะดําเนินการตามคําขอของคุณ คุณสามารถส่งคําขอของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ support@hit-pay.com คําขอเข้าถึงใด ๆ อาจมีค่าธรรมเนียม S $ 10.00 เพื่อให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายของเราในการให้รายละเอียดของข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ

7.2 การถอนความยินยอม คุณมีสิทธิ์โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง support@hit-pay.com เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการเพิกถอนความยินยอมของคุณ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ข้อ จํากัด ทางกฎหมายเงื่อนไขตามสัญญาและระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเพิกถอนความยินยอมที่จะมีผล อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเพิกถอนความยินยอมของคุณเพื่อให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการของเราและ / หรือใช้แพลตฟอร์มของเราได้

7.3 ลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มอื่น แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ไปยังและจากแพลตฟอร์มของเครือข่ายพันธมิตรผู้โฆษณาและ บริษัท ในเครือของเราเป็นครั้งคราว หากคุณติดตามลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มใด ๆ เหล่านี้โปรดทราบว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและเราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สําหรับนโยบายเหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยังแพลตฟอร์มเหล่านี้

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 ระยะเวลาการเก็บรักษา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนดหรืออนุญาต เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือลบวิธีการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับคุณได้ทันทีที่มีเหตุอันควรที่จะสันนิษฐานว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่ได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปและไม่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป

9. ความปลอดภัยของข้อมูล

9.1 ความปลอดภัยของข้อมูล เราจะดําเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยจากการสูญหายกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานในทางที่ผิดอื่น ๆ

9.2 การละเมิดข้อมูล ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลจะแจ้งให้ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดทราบถึงการละเมิดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

10. คุกกี้

10.1 การใช้งานคุกกี้ เราอาจใช้ "คุกกี้" หรือคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นครั้งคราวเพื่อให้เราหรือบุคคลที่สามสามารถรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลที่จะช่วยให้เราปรับปรุงแพลตฟอร์มของเราและบริการที่เรานําเสนอหรือช่วยให้เรานําเสนอบริการและคุณสมบัติใหม่ ๆ

10.2 คุกกี้คืออะไร คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่วางอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ คุกกี้ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์นําทางอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน้าเว็บและผู้ให้บริการเว็บไซต์เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคล

10.3 เราใช้คุกกี้เพื่ออะไร คุกกี้ช่วยให้เราสามารถจดจําคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณและแจ้งให้เราทราบว่ามีการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือแพลตฟอร์มอย่างไรและเมื่อใดโดยจํานวนคนและเพื่อติดตามกิจกรรมภายในแพลตฟอร์มของเรา คุกกี้ยังใช้เพื่อส่งเนื้อหาเฉพาะตามความสนใจของคุณและเพื่อตรวจสอบการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการ

10.4 ตัวเลือกของฉันเกี่ยวกับการใช้คุกกี้คืออะไร การใช้แพลตฟอร์มของเราแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยอมรับการใช้งานดังกล่าวโปรดงดเว้นจากการใช้แพลตฟอร์มหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทํางานเต็มรูปแบบของแพลตฟอร์มหรือบริการของเราได้หากคุณเลือกที่จะทําเช่นนั้น

11. การสอบถามและข้อร้องเรียน

11.1 วิธีการสอบถามหรือร้องเรียน คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ support@hit-pay.com เพื่อสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะทํางานร่วมกับคุณเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนใด ๆ และหากจําเป็นให้ว่าจ้างผู้ไกล่เกลี่ยบุคคลที่สามหากจะช่วยเราหาทางออกที่เป็นมิตร