นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Hitpay

วันที่มีผลบังคับใช้: มิถุนายน 2022

1. บทนํา

1.1 นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้จัดทําโดย HitPay Payment Solutions Pte. Ltd. จํากัด รวมถึง บริษัท ย่อยแบรนด์บริษัท/แบรนด์ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทร่วมทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "HitPay", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") และกําหนดข้อกําหนดตามที่คุณสามารถเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มและบริการของ HitPay ได้ การเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของ HitPay หมายความว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้

1.2 การเข้าถึงแพลตฟอร์มและบริการ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้กําหนดข้อกําหนดที่คุณสามารถเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มและบริการของ HitPay ได้ การเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของ HitPay หมายความว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้

1.3 การจํากัดอายุ คุณต้องมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไปจึงจะใช้ HitPay ได้

2. ข้อกําหนดและคําจํากัดความ

2.1 คําจํากัดความ ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ เว้นแต่หัวเรื่องหรือบริบทจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คําและสํานวนต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

"แพลตฟอร์ม" หมายถึงเว็บไซต์ของ HitPay (https://www.hitpayapp.com/) และหากมีแอปพลิเคชันมือถือของ HitPay อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันไลบรารีซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้คุณเป็นครั้งคราวซึ่ง HitPay พัฒนาหรือเป็นเจ้าของซึ่งบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของ HitPay

"บริการ" หมายถึง บริการที่ HitPay จัดหาให้เป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบริการเกตเวย์การชําระเงินอีคอมเมิร์ซที่ HitPay จัดหาให้ ไม่ว่าจะเป็นบริการดังกล่าวทางออนไลน์และ/หรือออฟไลน์

"ข้อกําหนด" หมายถึงข้อกําหนดของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ข้อกําหนดในการให้บริการของ HitPay นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HitPay และนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ และ

"เว็บไซต์" หมายถึงเว็บไซต์ของ HitPay (https://www.hitpayapp.com/)

3. การใช้งานที่ต้องห้าม

3.1 ห้ามใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มและบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มและบริการสําหรับการใช้งานที่ต้องห้ามเช่น:

(ก) การใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศ องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ ที่ถูกห้าม บล็อก หรือคว่ําบาตรโดยรัฐบาลสิงคโปร์ รัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลนิวซีแลนด์ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่นๆ ที่ HitPay ต้องปฏิบัติตามเป็นครั้งคราว

(ข) การใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

(ค) การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ครอบครัว หรือครัวเรือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ HitPay

(ง) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะผ่านตัวท่านเองหรือบุคคลที่สาม

(i) มีส่วนร่วมในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงความพยายามใด ๆ ในการตรวจสอบสแกนหรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายหรือเพื่อละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบสิทธิ์

(ii) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลหรือการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายหรือระบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(iii) คัดลอก ทําซ้ํา เผยแพร่ซ้ํา อัปโหลด โพสต์ ส่ง ขายต่อ หรือแจกจ่ายข้อมูล เนื้อหา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือแพลตฟอร์มในทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายที่บังคับใช้

(iv) ใช้วิธีการด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อ จํากัด ใด ๆ ที่กําหนดโดย HitPay หรือพยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อแก้ไขหรือทําลายข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HitPay หรือผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ

(v) ทําวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามทําวิศวกรรมย้อนกลับบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม

(vi) ดําเนินการหรือพยายามดําเนินการใด ๆ ที่จะรบกวนการทํางานปกติของแพลตฟอร์มและ / หรือบริการหรือส่งผลกระทบต่อการใช้งานแพลตฟอร์มและ / หรือบริการโดยผู้ใช้รายอื่นรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการส่งข้อมูลใด ๆ โดยเจตนาและการส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสม้าโทรจัน เวิร์มระเบิดเวลาตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์สปายแวร์แอดแวร์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกันซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งผลเสียต่อการทํางานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ

(vii) มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นการแทรกแซงบริการแก่ผู้ใช้โฮสต์หรือเครือข่ายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการการทิ้งระเบิดหลังการวางระเบิดข่าวเทคนิคน้ําท่วมอื่น ๆ หรือ

(viii) การใช้ ขาย หรือแจกจ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดแหล่งข้อมูลหรือการกําหนดเส้นทางข้อมูลในลักษณะที่ปลอมแปลงโดเมนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลส่วนหัว การประทับวันที่หรือเวลา หรือตัวระบุอื่นๆ หรือ

(จ) กิจกรรมอื่น ๆ ดังกล่าวที่ระบุเป็นครั้งคราวโดย HitPay หรือบริษัทในเครือของเราว่าเป็นธุรกิจหรือกิจกรรมที่ถูก จํากัด

3.2 การรักษาความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์ม HitPay อาจ แต่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใด ๆ ที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อปกป้องแพลตฟอร์มและ / หรือบริการสิทธิ์หรือสิทธิ์ของลูกค้าหรือบุคคลที่สามหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุงแพลตฟอร์มและ / หรือบริการบริการระบบและอุปกรณ์ คุณรับทราบว่าการกระทําดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการใช้วิธีการ เทคโนโลยี หรือขั้นตอนในการกรองหรือบล็อกข้อความและข้อมูลที่ส่งผ่านแพลตฟอร์ม HitPay อาจใช้ดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการกรองสแปมหรือป้องกันการแฮ็กไวรัสหรืออันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คํานึงถึงการตั้งค่าใด ๆ ที่สื่อสารกับ HitPay

4. มาตรฐานเนื้อหา

4.1 มาตรฐานเนื้อหาที่บังคับใช้ มาตรฐานเนื้อหาเหล่านี้ใช้กับเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่มีส่วนร่วมหรือโพสต์บนแพลตฟอร์มของ HitPay คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดรวมถึงนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้

4.2 เนื้อหาต้องห้าม เนื้อหาที่คุณมีส่วนร่วมหรือโพสต์บนแพลตฟอร์มจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในสิงคโปร์และในประเทศใด ๆ ที่มีการโพสต์และต้องไม่:

(ก) มีเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลใด ๆ

(ข) มีเนื้อหาใด ๆ ที่ลามกอนาจาร ก้าวร้าว แสดงความเกลียดชัง อักเสบ หรือรุนแรง

(c) มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่อื่นๆ

(ง) ส่งเสริมความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(จ) ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

(ฉ) มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงบุคคลใด ๆ หรือถือเป็นการบิดเบือนความจริง

(ช) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมายใด ๆ ที่เป็นหนี้ต่อบุคคลที่สาม เช่น ภาระผูกพันตามสัญญาหรือหน้าที่ในการสร้างความมั่นใจ

(ซ) ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

(i) มีการโฆษณาทางการเมืองหรือส่งเสริมความวุ่นวายทางการเมือง

(ญ) ส่งเสริมเจตจํานงที่ไม่ดีและความเป็นปรปักษ์ในหมู่ผู้ใช้หรือประชาชนทั่วไป

(ฎ) ข่มขู่ เหยียดหยาม หรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

(l) มีแนวโน้มที่จะก่อกวนอารมณ์เสียอับอายปลุกระดมหรือรบกวนบุคคลอื่น

(ม) ใช้เพื่อปลอมตัวเป็นบุคคลใด ๆ หรือเพื่อบิดเบือนตัวตนหรือความเกี่ยวข้องกับบุคคลใด ๆ

(n) เป็นการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่หรือสถานะของผู้จัดจําหน่าย

(o) สนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทําที่ผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด และ/หรือ

(p) ส่งเสริมกิจกรรมอื่นใดที่ HitPay อาจพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

5. การระงับและการยุติ

5.1 การระงับและการยุติ HitPay จะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราว่ามีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ผ่านการเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของคุณหรือไม่ หากเราเชื่อว่าหรือสงสัยว่ากิจกรรมใด ๆ ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้เราอาจดําเนินการแก้ไขใด ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสมรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ต่อไปนี้:

(ก) การเพิกถอนสิทธิ์ของคุณในการใช้แพลตฟอร์มและบริการโดยทันที ชั่วคราว หรือถาวร

(ข) การลบโพสต์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโดยทันที ชั่วคราว หรือถาวร

(ค) การออกคําเตือนหรือการแจ้งการประพฤติมิชอบต่อท่าน

(d) การเริ่มกระบวนการทางกฎหมายหรือการดําเนินการระงับข้อพิพาทที่คล้ายกันกับคุณในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายที่ได้รับจาก HitPay อันเป็นผลมาจากการละเมิดของคุณ

(จ) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามความจําเป็นตามสมควรหรือตามที่กฎหมายกําหนด

(f) ไม่อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมถือเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต้องห้าม และ/หรือ

(ช) การดําเนินการแก้ไขอื่นใดที่ HitPay ใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวเห็นสมควร

5.2 การยกเว้นความรับผิด HitPay จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายการเรียกร้องและ / หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณซึ่งได้ดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดข้อกําหนดที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้

6. การใช้แพลตฟอร์ม HITPAY

6.1 ข้อห้าม ห้ามมิให้คุณซื้อ ขาย หรือแจกจ่ายสินค้าและ/หรือบริการต่อไปนี้ผ่านแพลตฟอร์มของเรา:

(ก) รายการใด ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างใน ข้อ 6.3 (แนวทางการลงรายการผลิตภัณฑ์); และ

(ข) สินค้าหรือบริการอื่นใดที่ HitPay เห็นว่าไม่เสถียรสําหรับแพลตฟอร์ม หรืออาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดข้อตกลง สัญญา และ/หรือข้อตกลงใดๆ ที่ทํากับเราหรือบุคคลที่สาม หรือจะส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎ ข้อบังคับ หรือสัญญาใดๆ

6.2 ดุลยพินิจของ HitPay HitPay จะมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกําหนดช่วงของสินค้าและบริการที่สามารถทําได้บนแพลตฟอร์มของตน และ HitPay มีดุลยพินิจอย่างเต็มที่และเด็ดขาดในการลบหรือขอให้คุณลบรายชื่อสินค้าและบริการใด ๆ ออกจากแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง HitPay อาจยุติหรือระงับการให้บริการได้

6.3 แนวทางการลงรายการ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์เพื่อขายรายการใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายใด ๆ จากเขตอํานาจศาลหรือประเทศใด ๆ คุณต้องทราบว่าแพลตฟอร์มของเราอาจถูกใช้ในระดับสากลและการขายสินค้าบางอย่างอาจถูกห้ามโดยกฎหมายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้คือรายการสิ่งของที่ถูก จํากัด หรือต้องห้าม เป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้โพสต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกฎหรือข้อบังคับใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเราห้ามมิให้แสดงรายการที่อยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

(ก) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เป็นการเลือกปฏิบัติ เสื่อมเสียในทางใดทางหนึ่ง หรือส่งเสริมความรุนแรง ความเกลียดชัง หรือการไม่ยอมรับทางศาสนาหรือเชื้อชาติ

(ข) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนัน รวมถึงการพนันออนไลน์ ลอตเตอรี่ เกมแห่งโอกาส การพยากรณ์กีฬา หรือการทําสิ่งแปลกๆ

(ค) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการเงิน หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น พันธบัตร หุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นๆ

(ง) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ สําหรับผู้ใหญ่ ยั่วยุ ไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรม หรือมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสื่อลามก เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งในสื่อทุกประเภท บริการคุ้มกัน หรือบริการค้าประเวณี

(จ) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เป็นรูปแบบหนึ่งของสกุลเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสกุลเงินดิจิทัลและโทเค็นดิจิทัลรูปแบบอื่นๆ เช่น Bitcoin และ Ethereum

(ฉ) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย หรือแจกจ่ายวงเงินสินเชื่อ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนบัตร เงิน พันธบัตร สกุลเงินดิจิทัล หรือการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ บนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบัตรเครดิต

(ช) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เป็นรูปแบบหนึ่งของยา (ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือไม่ก็ตาม) รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสเตียรอยด์ ยาเสพติด ผลิตภัณฑ์ cannabidiol ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ หรือสารควบคุมอื่นๆ บนแพลตฟอร์มของเรา

(ซ) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน อาวุธ ปืน ปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง ปืนพก มีด หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ถูกลงโทษ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเดียวกัน

(i) ผลิตภัณฑ์ยาสูบ สารทดแทนบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบุหรี่ ซิการ์ ท่อ และยาสูบแบบเคี้ยว

(ญ) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายข้อมูลส่วนบุคคลซ้ํา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแบบฟอร์มใบสมัครที่มีข้อมูลส่วนบุคคล

(ฎ) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายตั๋วกิจกรรมแผนส่วนลดด้านการดูแลสุขภาพโปรแกรมสมาชิกหรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน

(l) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จะเป็นกิจกรรมที่มีการควบคุม เช่น บริการประกันตัว นายหน้ารักษาความปลอดภัย และ/หรือทนายความล้มละลาย

(ม) ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากประเทศและภูมิภาคที่ถูกจํากัด

(n) เสนอหรือเผยแพร่สินค้า บริการ แผนการ หรือการส่งเสริมการขายที่ฉ้อโกง เช่น แผนการสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว และ/หรือ

(o) ผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ปลอดภัยซึ่งละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นระดับชาติหรือระหว่างประเทศหรือโดยทั่วไปจะเป็นที่น่ารังเกียจต่อผู้อื่นเช่นสินค้าที่ถูกขโมยวัสดุที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือสิ่งของหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ในการตัดสินของเราผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา

7. การแก้ไขเพิ่มเติม

7.1 การแก้ไขเพิ่มเติม นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้อาจได้รับการแก้ไขตามที่เผยแพร่เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบในการตรวจสอบเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีผลผูกพันทางกฎหมาย ข้อกําหนดบางอย่างที่มีอยู่ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้อาจถูกแทนที่ด้วยข้อกําหนดหรือประกาศที่เผยแพร่ที่อื่นบนแพลตฟอร์มใด ๆ

8. การปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเครือ

8.1 นโยบายของบริษัทในเครือ ในกรณีที่ HitPay ให้บริการผ่านพันธมิตรคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายใด ๆ ของพันธมิตรที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว การปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ไม่ได้ทําให้คุณหลุดพ้นจากการปฏิบัติตามนโยบายอื่น ๆ ของพันธมิตรที่ให้บริการ